Сыт сэ дунейм сыщIытетыр?

 

Сыт сэ дунейм сыщIытетыр?

 

Тхьэм деж къыщожьэ псори

 

Зи гугъу тщIынур фэракъым.

Фи гузэгъэгъуэм, фи псэм и тыншыгъуэм, уеблэмэ фи насыпым нэхърэ куэдкIэ нэхъ инщ гъащIэм и мыхьэнэр. Ар куэдкIэ нэхъ инщ фи унагъуэм, фи лэжьыгъэм, фи гуращэхэм, фэ фызыщIэкъум нэхърэ. Мы дунейм фыкъыщIытехьар къэфщIэну фыхуеймэ, Тхьэм деж къыщыщIэдзэн хуейщ. Тхьэм и IизынкIэ фыкъытехьащ фэ мы дунейм, Абы и мурадхэм фыхуэлэжьэн папщIэ.

Илъэс мин щIауэ йогупсыс цIыхухэр гъащIэм и мыхьэнэм. Абы дегупсысын щыщIэддзэкIэ зыщыдогъауэ дэ, псори ди щхьэм худохьри. ЦIыхухэм я нэхъыбапIэр зэупщIыжыр я щхьэращ, псалъэм папщIэ: «Хэт сыхъуну сыхуей сэ? Си гъащIэр дауэ къызэрызгъэсэбэпынур? Сыт си мурадхэр, си хъуэпсапIэхэр, си гуращэхэр?»

Уи щхьэ закъуэм уеупщIыжкIэ, уечэнджэщкIэ гъащIэм и мыхьэнэр къыбгурыIуэнукъым. Библием Тхьэм щхьэкIэ жеIэ: «Дунейм тет псори я гъащIэр Тхьэм и IэмыщIэм илъщ. Дэтхэнэ

цIыхуми и псэ хелъхьэ Абы.» (Iэюб 12:10)

Тхылъхэми, кинофильмхэми, семинар еджапIэхэми къыбгурагъэIуэфынукъым гъащIэм и мыхьэнэр – абыхэм псори зытращIыхьыр цIыхум къызэрыфIэщIырщ. Ар захуагъэкъым. Апхуэдэ щыуагъэ фIэщIэкIагъэнщ фэри. ЦIыхум езым  зыкъигъэщIыжакъым, ар дунейм къыщIытехьар зэхихун папщIэ, абы жэуап къезытын хуэныкъуэщ.

Зэгуэрым бгым сигъуэщыхьат сэ. Ди хэщIапIэм сезышэлIэжын гъуэгум сыщыщIэупщIэм, къызжаIащ: «Мыбдеж ущежьэжкIэ укIуэжыфынукъым абы, ущхьэрыуэнущ. Бгым и адрей джабэм унэсын хуейщ япэщIыкIэ!» Абы ещхьщи, гъащIэм и пэжыпIэм ухуэзышэ гъуэгу щыпкъэр бгъуэтынукъым, уи щхьэ закъуэм ущхьэпрымыплъыфмэ. Псоми лъабжьэ хуэфщIын хуейр Зиусхьэнырщ, Аращ фыкъэзыгъэщIар. Фэ фыщIэпсэур дунейм фыкъытехьэну Тхьэр хуейти, аращ. Абы фыкъигъэщIащ фэ, Езыращ фыкъызыхуигъэщIар, ар гурыIуэгъуэ зыщыфщIыху, фи гъащIэм мыхьэнэ лъэпкъ иIэнукъым. КъызыхэкIар цIыхум къыщищIэр, псэуныгъэм и мыхьэнэмрэ и мурадхэмрэ IупщI щыхъур, пщIэ щигъуэтыр Тхьэм дежщ. НэгъуэщI гъуэгу щыIэкъым.

ЦIыху куэд щIокъу Тхьэр езыхэм я щхьэ закъуэ IуэхукIэ къагъэсэбэпыным. Ахэр зыхуейр я фейдэ зыхэлъ гуэрхэмкIэ Зиусхьэным елъэIунырщ. Ауэ ар зэи къехъулIэнукъым апхуэдэ цIыхухэм, абы щыгугъмэ, я щхьэр къагъэпцIэж къудейуэ аращ. Тхьэращ фэ фыкъызыхуигъэщIар, Езым и мурадхэм щхьэкIэ фыкъигъэсэбэпыну. Библием жеIэ:

«Фэ фи гуэныхьыщIэ щэ­ны­жьыр зыщIэхъуэпс Iуэхухэм фегупсысыным Iейуэ къыхэ­кIыр ажалыращ , ауэ Тхьэм и Псэ ЛъапIэм и Iуэхухэм фегуп­сы­сыным фIыуэ къыхэкIыр гъащIэрэ гузэгъэгъуэрэщ.» (Рим 8:6)

ГъащIэм и мыхьэнэм тепсэлъыхь тхылъ куэд седжащ сэ. «Уи щхьэр гъэфI абыкIэ» – ар яхужыпIэ хъунущ апхуэдэ тхылъхэм, сыту жыпIэмэ уи щхьэ закъуэм и фейдэ зыхэлъ «Iущыгъэхэр» я лъабжьэщи. Чэнджэщ мыхьэнэншэ куэдым ущрохьэлIэ апхуэдэ тхылъхэм, зэ еплъыгъуэкIэ уи мурадхэм улъагъэIэсын къыпфIагъэщIу:  уи хъуэпсапIэхэр зэпэлъыт; гъащIэм нэхъ къыщохъулIэр гъэбелджылы; нэхъ пфIэкъабылыр къыхэгъэщхьэхукI; мурад зыбжанэ игъэувэ уи пащхьэ; абыхэм я нэхъыщхьэм хуэунэтI уи къарур; псори къызэрохъулIэнур уи фIэщ щIы; Iэдэбыгъэ зыхэгъэлъ; зэи зумыт…

Дауи, а чэнджэщхэм я фIыгъэ къокIынкIэ мэхъу. Iуэху гуэрым и ужь ихьэрэ елIалIэмэ, цIыхум ар къыщехъулIэр мащIэкъым. ИтIани ехъулIэныгъэ уиIэнымрэ гъащIэ къущIита къалэн нэхъыщхьэр бгъэзэщIэнымрэ зыкъым, зэщхьэщокI. Уи щхьэ закъуэмкIэ уиIэ къалэн псори пхуэгъэзэщIэнкIэ,

ехъулIэныгъэ ин дыдэ къэпхьынкIэ мэхъу,  ауэ абы къикIыркъым Зиусхьэным мы дунейм укъыщIытригъэхьа къалэныр бгъэзэщIауэ. «Уэр-уэру зыдэIэпыкъуж» чэнджэщым нэхърэ  нэхъыбэкIэ къыпщогугъ Зиусхьэныр. Хьисэ Мэссихь жиIащ:

«Сыт щхьэкIэ жыпIэмэ зи псэр мыкIуэду къезыгъэлыну хуей дэтхэ­нэми и псэр фIэкIуэдынущ, ауэ сэр щхьэкIэ зи псэр зыфIэ­кIуэд дэтхэнэми и псэр мыкIуэду къелынущ.» (Маттэ 16:25)

Си тхылъыр зытеухуар IэщIагъэ къызэрыхэпхынуракъым, уи  гуращэхэр е уи мурадхэр зэрызэбгъэхъулIэну щIыкIэракъым. Сэрыншэми Iуэхур уи куэдщ уэ, уи щхьэм хуэблэжьын хуейуэ. ГъащIэм и мыхьэнэ дыдэр зэхэпщIыкIмэ, уэ уIэрпхъуэрынукъым, узыпылъынур нэхъыщхьэращ. Мы тхылъыр зытеухуар Тхьэм гъащIэ къущIитам уригъэгупсысынырщ.

А упщIэм и жэуап дауэ зригъэгъуэтыфыну цIыхум? ЖэуапитI ират хабзэщ а упщIэм. Япэр цIыхум и гукъэкIырщ. Аращ къазэрыщыхъур цIыхухэм я нэхъыбапIэм. Ахэр зэрелIалIэ щыIэкъым а упщIэм – гъащIэ къащIритам. Я щхьэм хуахьри, щIэх дыдэ ират а упщIэм жэуап. «Сэ зэрыслъытэмкIэ» щыжаIэм деж ахэр я псалъэм пхутекIынукъым: «Абы нэхъыфI къэзгупсысыфынукъым сэ».

Илъэс мин зыбжанэ хъуауэ зодауэ философ акъылыфIэхэр а Iуэхум щхьэкIэ, абы топсэлъыхь. Философиер мыхьэнэшхуэ зиIэ щIэныгъэщ, гъащIэм къыщыбгъэсэбэп мэхъу ар, къыщыпщхьэпэри мащIэкъым, ауэ гъащIэм и мыхьэнэр ягъэбелджылын щыщIадзэм деж философ Iущ дыдэхэри зыхунэсыр зыщ – езыхэр а Iуэхум зэреплъ щIыкIэр хэIущIыIу ящIыфынырщ.

Иллинойс штатым щыIэ университетым и егъэджакIуэ доктор Хьэ Мурхед зэгуэрым еупщIыгъащ цIыху цIэрыIуэ 250-м, философхэм, щIэныгъэлIхэм, тхакIуэхэм, гупсысакIуэхэм. Псоми яритар зы упщIэщ: «Сыт гъащIэм и мыхьэнэр?» Абыхэм кърата жэуапхэр профессор Мурхед и тхылъымкIэ хэIущIыIу ищIащ. УпщIэ нэхъыщхьэм кърата жэуапхэм укъамыгъэуIэбжьын плъэкIыркъым. ГупсысакIуэхэм щыщ зыбжанэм упщIэм жэуап гъэщIэгъуэнхэр къратащ, езыхэм дэтхэнэми мурад щхьэхуэхэр гъащIэм зэрыщаIэр къыжаIащ, зыбжанэми заумысыжащ а упщIэм и жэуапыр зэрамыщIэмкIэ. ИкIэм икIэжым ахэр езы профессорым къелъэIуащ: а упщIэм жэуап къыхуэбгъуэтыфмэ, хъыбарыншэ думыщI, дыщыгъэгъуазэ, жари.

Ди насыпщи, цIыхум и гукъэкIхэм къамыубыдыф жэуап щыIэщ. Зыгуэрым зыгуэр къигупсысамэ, абы и щхьэусыгъуэмкIэ зэупщIын хуейр ар зи акъылым къилэжьаращ – аращ хабзэр. Ар захуагъэщ цIыху гъащIэм и мыхьэнэр къыбгурыIуэнымкIи. ЦIыху псори  къэзыгъэщIа Зиусхьэным а упщIэм  теухуауэ жиIар идогъуатэ Библием. Тхьэм и жэуапым пэхъунукъым цIыхухэм я гукъэкIыр.

ЦIыхухэр жэуапыншэ ищIакъым Тхьэм, ахэр щхьэрыуауэ кIыфIыгъэм химыгъэтын щхьэкIэ. Библием Абы щыдегъэлъагъу дэтхэнэ цIыхуми хуиIэ мурадитху.  Тхьэр къытхуэупсащ абыкIэ, къыдгуригъэIуащ  дыщIэпсэур, гъащIэр зэрызэхэлъыр, зызыщытхъумэн хуеймрэ дяпэкIэ дызыпэплъапхъэмрэ.

Зиусхьэным щыгъуазэ  дызыхуищI жэуапхэр зы тхылъи ибгъуэтынукъым, я нэхъ Iущ дыдэми щыгъуазэ уищIыфынукъым абыхэм.

«Зи хъыбарыр къэтIуатэр Тхьэм и акъылыфIагъэу щэхуу щытыр арщ. Тхьэм а акъылыфIагъэр цIыхухэм яримыгъэщIауэ щы­тащ, ауэ лъэхъэнэ псоми япэу Тхьэм зэриухам тету, а акъылыфIагъэм и гъуэгукIэ щIыхьышхуэ диIэ хъунущ.» (1 Кор. 2:7)

ЦIыхум и гъащIэм и ублапIэ къудейкъым Тхьэр, Ар езы гъащIэм и хэкIыпIэщ. УкъызыхуигъэщIар къыбгурыIуэн щхьэкIэ,  зызыхуэбгъэзэн  хуейр Тхьэм и Псалъэращ, цIыхухэм я гукъэкIхэмракъым. Уи гъащIэр зытебухуэн хуейр кIэ зимыIэ щIэдзапIэращ, тхылъхэм къибджыкI чэнджэщхэмрэ уи гукъэкIхэмрэкъым, еджапIэ семинархэм узыхуаущий Iущыгъэхэркъым. Библием жеIэ:

«Мэссихь ди псэм зэрыщыщым щхьэкIэ Тхьэм дэри Iыхьэ­фIыр къытлъигъэсащ. Тхьэм иуха мурадым тету а IыхьэфIыр къытлъы­сыну куэд щIауэ дигъэнэхуащ. Езыращ и мурадымрэ зыхуейм­рэ тету Iуэху псори зылэжьыр.» (Ефес 1:11)

А псалъэхэм къытхузэIуах цIыху  гъащIэм и лъэныкъуэ нэхъыщхьищыр.

Япэрауэ, цIыхур Хьисэ Мэссихь зэрыхущытым елъытащ ар. Абы теухуауэ зэкIэ умыщIэIамэ, нэхъ иужьыIуэкIэ щыгъуазэ  усщIынщI Абы узэрыхуэщытын хуей щIыкIэм.

ЕтIуанэрауэ, дэ къыдощIэ:  Тхьэр дигу къэкIын куэдкIэ и пэ Езым  игу дыкъэкIащ. Дэ тщыщ дэтхэнэми и гъащIэ гъуэгум Тхьэм къыхуиIэ мурадыр IупщI хъуакIэт дэ дыкъамылъху щIыкIэ. IэщIагъэ къыхэпхыфынущ уэ, щхьэгъусэ къэбгъуэтыфынущ, уи Iуэхуи уи дэлъи бгъэбелджылыфынущ, ауэ уи гъащIэмкIэ уи къалэныр, уи мурадыр IупщI пщIын пхузэфIэкIынукъым.

Ещанэрауэ, уи гъащIэр Тхьэм ирепх Езым и мурад  щэджащэхэм, ар мыкIуэдыжыныгъэм и щIэдзапIэ ещI.

Ар дыдэращ адэкIэ дызытепсэлъыхьынур.

 

Тхьэм нэмыплъ щрат хэкум къыщалъхуащ урыс тхакIуэ цIэрыIуэ Битов Андрей. Ауэ Зиусхьэным гулъытэ хуищIащ. ТхакIуэм игу къегъэкIыж: «Зэгуэрым, си ныбжьыр илъэс тIощIрэ блым нэсауэ, Ленинград (иджы Санкт-Петербург) метромкIэ гъуэгу сытетт. Си гур кIуэдащ асыхьэтым, апхуэдизкIэ кIуэдати, гъащIэр къыстенункIыфIа къысфIэщIащ, абы и мыхьэнэри зэхэсщIэжыртэкъым. «Тхьэ щымыIэмэ, гъащIэм мыхьэнэ иIэкъым» – сымыщIэххэу сигу къэкIащ ар, ар сигукIэ жысIэурэ метром сыкъыщIэкIри Тхьэм и дуней нэхум сыкъытехьэжащ».

ГъащIэм и мыхьэнэр къыбгурымыIуэурэ епхьэкIагъэнщ уэри. Умыгужьей, Тхьэм и нэхум гъунэгъу ухуэхъуакIэщ уэ. Еджэн зэпомыгъэу закъуэ…

Зэгупсысыпхъэ: Тхьэ щымыIатэмэ, дуней псор езыр-езырурэ зэрымыщIагъэкIэ къэхъуатэмэ, цIыху гъащIIэми мыхьэнэ иIэнтэкъым. Псори къыщыщIидзэр Тхьэм дежщ.

Зытепсэлъыхьын хуей упщIэхэр:

– Уэ зэгуэр нэхъ мыхъуми уегупсысагъэн гъащIэм и мыхьэнэм, е абы уигъэпIейтея?

–  Сыт хуэдэ щIыкIэкIэ ухэта абы жэуап къызэрыхуэбгъуэтыным, сыт ар къыщIомыхъулIар?

–  Уэ дауэ къыбгурыIуэрэ: Тхьэм, езыхэр КъэзыгъэщIам, зыхуамыгъазэу, цIыхухэр щхьэ пылъ гъащIэм и мыхьэнэр IупщI зыщащIыну?

 

ЗэрымыщIагъэкIэкъым уэ мы дунейм укъызэрыкIуар

ЗэрымыщIагъэкIэ укъэкIуакъым уэ мы дунейм.

ЩыуагъэкIэI укъалъхуакъым уэ, укъыщIэхъуам щхьэусыгъуэ иIэщ. Уи адэ-анэм я пщIыхьэпIи хэмытагъэнкIэ мэхъу уэ укъызэралъхунур, ауэ ар Тхьэм и мурадхэм хэтащ. Зиусхьэным и мурадхэр зрегъэхъулIэ, абы щхьэкIэ уеблэмэ цIыхум и щыуагъэхэри и ныкъусаныгъэхэри къигъэсэбэпурэ. Абы къыхэкIкIэ зэрымыщIагъэкIэ дунейм укъытехьакъым уэ, ар Тхьэм иухауэ щытащ.

Уэ укъалъхуащ, Зиусхьэным укъигъэщIын хуейуэ иухати. Тхыгъэ ЛъапIэм дыкъыщоджэ:

«Зиусхьэным гухэлъу къысхуиIэр

                къысхуищIэнщ,

            мыкIуэдыжын уи лъагъуныгъэр щыIэнщ

                игъащIэкIэ, Зиусхьэн,

            Уэ къэбгъэхъуа лъэпкъыр гум иумыгъэху.»

(Уэрэд ЛъапIэхэм 137:8)

Уи Iэпкълъэпкъым и  теплъэри иубзыхуащ Тхьэм . Лъэпкъ гуэрым укъыхигъэкIащ Абы, уи фэмрэ уи щхьэцымрэ я фэри нэгъуэщI-къинэмыщIхэри игъэнэхуащ. Уи Iэпкълъэпкъыр Езыр зэрыхуейуэ иубзыхуащ Тхьэм. Зэчий  белжылыхэри къыпхилъхьащ Абы – уи цIыху щIыкIэм елъытауэ. Библием жеIэ:

«СыкъэбгъэщI щыхъум,

                Уэ ныбэ кIуэцIым сыщрищIэм

            щэхуу сыщызэхэплъхьэ щыхъум,

              си Iэпкълъэпкъыр УэркIэ Iэрыхуащ.»

(Уэрэд ЛъапI. 138:15)

Зиусхьэным цIыхур мурад пыухыкIакIэ къигъэщIащ, дэ дыкъыщалъхун хуейри къэдгъэщIэнур зыхуэдизри игъэбелджылащ Абы. ДыкъызыхэкIа лъэпкъри игъэбелджылащ Абы. Зиусхьэныр зэи щыуэркъым, псори Езым и мурадхэм тегъэпсыхьащ. Библием мыращ итыр:

«Тхьэм зы цIыху закъуэм цIыху лъэпкъ псори къыхигъэхъукIащ, ахэр дунейм дэнэкIи щыпсэун щхьэкIэ. Я тетыгъуэхэмрэ я псэупIэхэмрэ гъунапкъэ яхуэхъунур игъэнэхуащ.»

(Апост. 17:26)

НэуфIыцIщхьэрыуэкIэ дыкъигъэщIакъым дэ, мурад гуэрхэм щхьэкIэщ дэ Тхьэм дыкъыщIигъэщIар.

ГъэщIэгъуэн дыдэращи, Зиусхьэным иубзыхуащ мы дунейм дыкъызэрытехьэну щIыкIэри. Укъызэралъхуа щIыкIэми уи адэ-анэхэр зыщыщами емылъытауэ, Тхьэм и мурадхэр зыхуэунэтIауэ щытар уэращ. Мыбдежым нэхъыщхьэр уи адэ-анэхэр зыхуеяракъым, абыхэм Тхьэр я фIэщ хъу-мыхъуми елъытакъым. Псом ящхьэращи, уэ укъалъхун хуейуэ иубзыхуащ Тхьэм, нэгъуэщIу жыпIэмэ уэращ Абы гъащIэ зритар. Абы ипкъ иткIэ, уи адэ-анэхэм сыт хуэдэ псэукIэ яIами, «нэчыхьыншэкIэ» къалъхуа сабий щыIэкIъым. Уэ укъалъхун мурад ямыIагъэнкIи мэхъу уи адэ-анэхэм, ауэ Тхьэм иухар уэ мы дунейм укъытехьэн хуейуэт.

ЦIыхухэм я щыуагъэхэри уеблэмэ я гуэныхьхэри фIыкIэ зэблехъу Зиусхьэным. Абы къикIыркъым Тхьэм мыхъумыщIагъэ гуэрхэр щIиуфэу. Сыт хуэдэ Iуэху зэхэвынэри зэрегъэзэхуэжыф Абы, ар хузэфIокI, фIыр сытым щыгъуи трегъакIуэ.

Абы къыхэкIкIэ, дунейм сыт хуэдэ щIыкIэкIэ укъытехьами, щыпкъэр мыращ Зиусхьэным дэ тщыщ дэтхэнэри къигъэщIащ, зыр зым дыхэмыгъуащэу, псоми щхьэрэ цIэрэ диIэу. Тхьэр щыуэркъым, нэуфIыцIщхьэрыуэу зыри илэжьыркъым Абы. Тхьэм къигъэщI псоми щхьэусыгъуэ белджылы яIэщ. И мурадхэм теухуауэ Тхьэм къигъэщIащ къэкIыгъэхэри псэущхьэхэри. Ар нэхъ IупщI щыхъур цIыхум дежщ. Тхьэм и лъагъуныгъэращ цIыхур къэхъуным хэкIыпIэ хуэхъуар. Тхыгъэ ЛъапIэм дыхурегъаджэ:

« Сыт щхьэ­кIэ жыпIэмэ Тхьэм дунейр иухуэн и пэ, Мэссихь ди псэм зэрыхэлъым щхьэкIэ езым и бынхэм ящыщ дыхъуну дыкъыхи­хащ, ди гур къабзэу, къуаншагъэ лъэпкъ дбгъэдэмылъу, фIылъагъуныгъэ ди гум илъу, езым и пащхьэм дыщыпсэун папщIэ.»

(Ефес 1:4)

      Зиусхьэным и Iизыныншэу зыри къэхъуркъым. Абы и нэIэм дуней  дуней псор къызэщIеубыдэ, зы мэскъали хэмыщIауэ. Физикхэм, биологхэм, нэгъуэщI щIэныгъэлIхэм дунейр нэхъ куууэ яджыху, цIыхухэр щыгъуазэ мэхъу абы псори зэрыщызэпэлъытам – гъащIэр къэхъун папщIэ; абы псори щызэпэлъытащ, цIыхум гъащIэ иIэн щхьэкIэ.

Молекулярнэ генетикэмкIэ щIэныгъэлI цIэрыIуэ, Отаго университетым и лэжьакIуэ доктор Майкл Дентон етх: «Биологие щIэныгъэхэмкIэ диIэ къэхутэныгъэхэр щыхьэт тохъуэ апхуэдэ гупсысэм… Космосыр къыщIиухуар цIыху гъащIэм папщIэщ,  аращ абы и къалэн нэхъыщхьэри ар къыщIиухуари». Илъэс мин зыбжанэ и пэкIэ Тхыгъэ ЛъапIэм къыщыдощIэ абы теухуауэ:

«Ибо так говорит Господь,

Сотворивший небеса,

Он, Бог,

Образовавший землю и создавший её.

Он утвердил её,

Не напрасно сотворил её –

Он образовал её для жительстева:

Я Господь, и нет иного.»

(Ешайа 45:18)

Зиусхьэным а псор щIилэжьар сыт? Сыт хуэдэ щхьэусыгъуэкIэ яхуиухуа Абы цIыхухэм дуней гъунапкъэншэр? Абы и жэуапыр мыращ: ди Зиусхьэныр лъагъуныгъэм и Тхьэщи, аращ». Апхуэдэ лъагъуныгъэм и лъащIэм унэплъысыфынукъым, итIани аращ псоми я лъабжьэр.  Дэ тщыщ дэтхэнэри дыкъигъэщIащ, Зиусхьэным фIыуэ дыкъилъагъун щхьэкIэ. Лъагъуныгъэм и хьэтыркIэ укъигъэщIащ уэ Тхьэм икIи Абы фIыуэ укъелъагъу. ЦIыху гъащIэм и лъабжьэщ ар.

Библием къыджеIэ:

«ФIылъагъуныгъэ зи гум имылъым Тхьэр зыхуэдэр ищIэркъым, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ Тхьэр езыр фIылъагъуныгъэщ.»

(1 Иуан 4:8)

Егупсысыт: Зиусхьэным фIыуэ дыкъилъагъу къудейкъым дэ. Лъагъуныгъэр Тхьэм и гупсэщ, и щытыкIэщ. Ди Тхьэр сыт и лъэныкъуэкIи узэщIауэ, зыми хуэмыныкъуэ Тхьэщ, абы къыхэкIкIэ цIыхур къигъэщIыным хуэныкъуакъым Ар. Зэрызакъуэр зыхищIэртэкъым Абы, ауэ Абы цIыхур къигъэщIащ, И лъагъуныгъэр захригъэщIэн щхьэкIэ. Тхьэм жеIэ:

«И до старости вашей Я тот же буду, и до седины вашей Я же буду носить вас, Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас.»

(Ешайа  46:3-4)

Тхьэр щымыIатэмэ, дэ псори дыкъаплъэнэфт, космос гъунапкъэншэм дыхэпхъауэ дыпшахъуэ хьэдзэт. Мы тхылъым ущIеджэн щыIэтэкъым абы щыгъуэ, сыту жыпIэмэ ар псыхэкIуадэти – гъащIэм мыхьэнэ  щимыIэкIэ, ар мурад гуэрым щыхуэмыунэтIакIэ. Зыри щыIэнутэкъым абы щыгъуэ – фIыри Iейри, цIыхухэм, я гъащIэр пшахъуэ хьэдзэм щыхуэдэкIэ, гуращэ гуэрхэри яIэнтэкъым. Мыхьэнэ лъэпкъ иIэнтэкъым гъащIэм, лIэныгъэмкIэ кIэ ягъуэтауэ арат абы щыгъуэ.

Ауэ Тхьэ щыIэщ! Мурад белджылыкIэ къигъэщIащ Абы цIыхур, аращ ди гъащIэм мыхьэнэ ин дыдэ щIиIэр. Ар къыщыдгурыIуэнур ди гъащIэ псом Зиусхьэныр, ди Тхьэр, лъабжьэ хуэтщIмэщ. Шэч зыхэмылъыжыращи:

«Тхьэм и нэфIыр сэ къызэрысщыхуам щхьэкIэ, фэ фщыщ дэтхэнэми жызоIэ: укъызыфIэмыщIыж икIи зумыгъэин, ауэ Тхьэм уэ къыпхуигъэфэща фIэщхъуныгъэм  и щапхъэм тету зэхэщIыкI уиIэу зэплъыж.»

(Рим 12:3)

Уегупсысын щхьэкIэ: дэ дунейм дыкъыщIытехьам щхьэусыгъэу иIэщ.

Зытепсэлъыхьын хуей Iуэхугъуэхэр:

–  Мурад белджылы гуэр бгъэзэщIэн щхьэкIэ, уэ укъызэралъхуам щыхьэт техъуэу IуэхущIафэ гуэрхэр къэбгъэлъэгъуэфын?

–  Тхьэм лъагъуныгъэ куу къыпхуиIэу гу лъыптауэ пщIэжрэ?

–  Зиусхьэным фIы дыдэу укъызэрилъагъур уи фIэщ хъуатэмэ, уи гъащIэм дауэ зихъуэжынкIэ хъунут, уэ птехухуауэ Абы мурад щхьэхуэ зэриIэр пщIатэмэ?

А псом теухуауэ нэхъыбэ къэпщIэну ухуеймэ, лъыгъуазэ…

 

Сыт укъырихьэкIрэ?

Дунейм щытеткIэ, дэтхэнэ цIыхури зыгуэрым зэрехуэ е и гури зыгуэрым хегъэщI.

Уи гур зыгуэрым игъэныкъуэнкIэ мэхъу нобэ, Iуэхухэр пхузэтрихьауэ лэжьыгъэ гуэр щIэх дыдэ зэфIэбгъэкIын хуейуэ къыпщIэлъщи.

Уи гур игъэныкъуэнкIи мэхъу гугъэкIыж жагъуэхэм, ахэр къыптохьэлъэри уи щхьэр щIэпхьэным унагъэсащ. Iэджэ мэхъу апхуэдэ гуныкъуэгъуэ къозыт зыхэщIэхэр, гукъэкIыжхэр. Псалъэм папщIэ:  Куэдым я щхьэр фIаудыж, къуаншагъэ зыдалъагъужри. Зэгуэр яIэщIэщIа къуаншагъэр щIэх ягу ихуркъым куэдым, ахэр ябзыщI, ироукIытэж. ГукъэкIыж гуемыIухэм гухэ ящI ахэр, я щхьэр щIахьэным нагъэс. Езыхэм гу лъамытэурэ, гузэвэгъуэм хохуэ ахэр, яIэ ялъэр щIохури зы Iуэхуи яхуэлэжьыркъым. Библием дыщрохьэлIэ Каин зи цIэ гуэрым и къуэшыр зэриукIыжам, апхуэдэ щIэпхъаджагъэм ар Тхьэм пэжыжьэ ищIащ. Зиусхьэным абы жриIащ:

«ЩIым утелэжьыхьми, абы дяпэкIэ зэгуэри къыуитыжынукъым и гуащэр; уэ ухъунущ егъэзыпIэншэ, хапIэншэу щIылъэм къыщызыджэдыхь.»

(1 Мусэ 4:12)

А псалъэхэр епхьэлIэ хъунущ нобэрей цIыхухэми я щытыкIэм: я щхьэр щIахьауэ, зыщIыпIэ мэпIащIэ ахэр, мурад гуэри ямыщIауэ.

Я блэкIам иIыгъщ дэтхэнэ цIыхури, ауэ, си чэнджэщыращи, уи блэкIам зомыгъэтхьэкъу, ар зэран хуомыгъэхъу цIыхум дежкIэ нэхъыщхьэ дыдэм, зыщомыгъэгъупщэ Тхьэм мурад гуэркIэ укъызэригъэщIар. ЦIыху иукIауэ щытащ Мусэ, Тхьэм и нэфI къыщыхуэри, ар иужьым лъэпкъ псом и Iэтащхьэ хъуащ. Гедеон зи цIэри цIыху къэрабгъэт, ар лIыхъужь щэджащэ хъуащ иужьым. Апхуэдэ гъащIэкIэ уэри къотэфынущ Зиусхьэныр. УщIегъуэжын щхьэкIэ, Тхьэм дапщэщи къует Iэмал. Тхыгъэ ЛъапIэм жеIэ: «Гъуэгу махуэ теуващ

                             зи хабзэншагъэ зыхуигъэгъуу,

                             зи гуэныхьыр Тхьэм зыхуигъэкIуэдар.

                      Гъуэгу махуэ теуващ

                                      Зиусхьэным бзаджагъэ зыхуимылъагъур,

                             зигу хьилагъэ имылъыр!»

(Уэрэд ЛъапI. 31:1-2)

Губжь зиIэ куэдми урохьэлIэ. Зэгуэр ягъэвауэ щыта жагъуэныгъэр зыщагъэгъупщэркъым абыхэм, я гум илъ зэпытщ. Я жагъуэ къэзыщIауэ щытам хуагъэгъуным, я гукъеуэри зыщагъэгъупщэным и пIэкIэ а псор къыздрахьэкI, ягу илъ зэпытщ.  Абыхэм яхэтщ я блэкIам игъэхыщIэурэ зи щхьэр щIэзыхьэ, цIыхум яхэмыхьэжыххэ, губжьых хъухэр. Губжьурэ къыщичыпи урохьэлIэ, я губжьыр нэгъуэщIхэм тракъуэтэным хуэхьэзыру. ТIум щыгъуэми щоуэ ахэр, хэкIыпIэншэ мэхъу. Гуныкъуэгъуэр зэран къытхуохъу дэ, ди нэр игъаплъэркъым абы. Ди жагъуэ къэзыщIам щыгъупщэжагъэнщ ар Iэджэ щIауэ, абы ди жагъуэ къызэрищIар зыщигъэгъупщэри  и гур мамыр хъужащ, дэ зыщыдгъэгъупщэжыфыркъым зэгуэр ди жагъуэ къащIауэ зэрыщытар, ар къыттехьэлъэ пэтрэ.

       Гу лъытэ: уи жагъуэгъухэр зэран къыпхуэхъуфынукъым уэ, абыхэм уи жагъуэ къызэращIар яхуэбгъэгъумэ. БлэкIар блэкIащ, абы къебгъэгъэзэжыфынукъым. Ар зыщомыгъэгъупщэжыфмэ, уи щхьэм зэран ухуохъуж. Уи бийр фIыуэ умылъагъуми, уи щхьэм пщIэ хуэщIыж – уэшх блэкIам щIакIуэ кIэлъомыщтэ, ар зыщыгъэгъупщэж. Тхьэм и Псалъэм дыхуегъэIущ:

«Губжым акъылыншэр еукI, гупсысэ зыхэмылъым егъэкIуэд…» (Iэюб 5:2)

ЦIыху куэдыкIейм шынэр зыханыфыркъым. Гукъанэм къыхэкIынкIэ мэхъу ар, лей къыплъысауэ плъытэмэ, абы къыхокI шынэр унагъуэми къыщежьэфынущ, ущысабийм щыгъуэ къыпхуэткIиямэ, ар уигу пхуимыгъэхумэ; къыбдалъхуауэ щытынкIи мэхъу шынэр. Абы и щхьэусыгъуэр къызыхэкIам емылъытауэ, шынэм игъэгулэз цIыхухэм куэд яфIокIуэд, таучэл ящIыным тегушхуэркъыми. Гъуэгум я нэхъ захуэмрэ тэмэмымрэ къыхахыфыркъым апхуэдэ цIыхухэм, нэуфIыцIщхьэрыуэщ ахэр.

Шынагъэр къыппкърышэсамэ, лъэхъуэщым уэр-уэру уитIысхьа хуэдэщ, ар техуэркъым уи гъащIэм и IуэхукIэ Тхьэм къыпхуимурадхэм. Шынагъэм узэрытекIуэфын Iэмалхэм я нэхъыфIыр чыристан фIэщхъуныгъэм къыпхуихь лъагъуныгъэращ.

Тхыгъэ ЛъапIэм дыкъыщоджэ:

«Тхьэм и фIылъагъуныгъэр зи гум илъыр шынэркъым,  шынагъуэр фIылъагъуныгъэ нэгъэсам щхьэщехри. Шынагъуэр къемэт махуэм и гугъуехь шэчыным епхащ. Шынэ цIыхум и гум фIылъагъуныгъэ нэгъэсар илъкъым

(1 Иуан 4:18)

Псори мылъкум тезыщIыхь цIыхухэр куэд дыдэ мэхъу. Мылъку зэхуэлъэфэсыным хуэнэхъуейщ ахэр. Мылъкум итхьэкъуахэр щоуэ абы цIыхур нэхъ насыпыфIэ, пщIэ нэхъ зиIэ, гъащIэм и гугъусыгъухэм нэхъ щахъумэ къафIощIри. Ар щхьэгъэпцIэжщ, щыпкъагъэ лъэпкъ хэлъкъым. Мылъкум къыпхуихь насыпым куэд икIуркъым, ар щIэх дыдэ къаIэщIоухэ цIыхухэм, итIанэ ахэр нэхъыфI гуэрым, гузэгъэгъуэ къезытын гуэрым щIокъу.

Нэхъыбэ къалэжьмэ, я пщIэр нэхъ лъагэ хъу къызыщыхъухэри щоуэ, я щхьэр къагъэпцIэж абыкIэ. ЦIыхум и пщIэр зэлъытар абы и бохъшэракъым. Тхьэм и Псалъэм къыджеIэ: гъащIэм щынэхъ лъапIэ дыдэр мылъкуракъым!

Къулей хъумэ, гузэвэгъуэм къыхэкIын зи гугъэри щоуэ. Ари пэжкъым. Мылъкур напIэзыпIэм кIуэдыжынкIэ мэхъу. Тхьэращ цIыхум гузэгъэгъуэ къезытыр, мылъкуракъым. Уи гур Тхьэм хузэIухамэ, ущIэгузэвэн щыIэкъым, гузэгъэгъуэ щыбгъуэтынур итIанэщ.

ЦIыху куэд щыIэщ псори адрейхэм къазэрыщыхъум тращIыхьу. Апхуэдэ цIыхухэр Iэпхлъэпх ящIам ещхьщ, ахэр адэ-анэхэм, щхьэгъусэхэм, сабийхэм, егъэджакIуэхэм, ныбжьэгъухэм я жыIэм фIэкIыфыркъым… Балигъ хъуа нэужьи ахэр щогугъ я адэ-анэхэм, абыхэм я  IэмыщIэ къикIыфыркъым, зэрыхабзэщи, я акъыл зэтемыхуэжрэ пэт. Я ныбжьэгъухэм, зыдеджэхэм къыхужаIэм псори тезыщIыхь цIыхухэри мащIэкъым. Апхуэдэ «жыIэдаIуэхэм» зыщагъэгъупщэ езыхэми акъыл зэраIэр, щхьэ зэрафIэтыр. Псоми зыдрагъэкIуным щIэкъуурэ, апхуэдэ цIыхухэр зыми щымыщ мэхъу – апхуэдэ псэмахэ куэд соцIыху сэ. НэгъуэщIхэм я IэмыщIэ зралъхьэрэ я хъым зрагъэубыдмэ, Тхьэм пэжыжьэ мэхъу цIыхур. Хьисэ Мэссихь жиIащ:

«– ЗиусхьэнитIым хуэлэжьэн зыми лъэкIынукъым, е зым жагъуэгъу хуэхъунурэ, адрейр фIыуэ илъагъунущ, е зым пэжу хущытынурэ, адрейм нэмыплъ иритынущ. Тхьэми ахъшэми фахуэлэжьэн флъэкIынукъым фэ.»

(Мaттэ 6:24)

НэгъуэщI гугъэ нэпцIхэри ящI цIыхухэм, ауэ абыхэм зыщIыпIи унашэсынукъым, нэхъ белджылыуэ жыпIэмэ къыпхуахьынур гумызэгъагъэщ,  гъащIэ насыпыншэщ.

Аращ уи гъащIэмкIэ Тхьэм къыпхуимурадыр зэхэпщIыкIыным мыхьэнэ ин дыдэ щIиIэр. А упщIэм жэуап къыхуимыгъуэтыфмэ, сыт хуэдэ тыншыгъуэми, къулеигъэми, ехъулIэныгъэми, щIыхьми цIыхум  и гур ягъэнщIыфынукъым. ГъащIэм и мыхьэнэр къыбгурымыIуэмэ, угъуэщэнурэ абы щхьэуназэ ухэхъухьунущ. Мурад белджылы уимыIэмэ, уи гъащIэр нэщI, жьгъей, купщIэншэ мэхъу.

МурадыфIкIэ къигъэщIащ Зиусхьэным цIыхур, абыхэм ящыщ зыбжанэм мы тхылъ цIыкIумкIэ щыгъуазэ фыхуэтщIынщ.

Дунейм дыкъыщIытехьар куууэ къыдгурыIуэмэ, гъащIэм и мыхьэнэр итIанэщ щызэхэтщIыкIынур. Дэ дыкъыщIигъэщIар къыдгурмыIуэмэ, гъащIэр зищIысыр тщIэнукъым. Аращ а упщIэм и жэуапыр IупщI зыщащIыным цIыхухэр щIыщIэкъур, абы щхьэкIэ уеблэмэ къагъэсэбэп  астрологхэм е экстрасенсхэм я чэнджэщхэр. ГъащIэм и пщIэмрэ и мыхьэнэмрэ щалъытэфым деж сыт хуэдэ гугъуехьми пэлъэщынущ цIыхур, ар ямылъытэфмэ, къагурымыIуэмэ, щхьэуназэ хэхъухьынурэ я нэхъ мыхьэнэншэри къытехьэлъэнущ цIыхум.

Тхьэращ гъащIэ къыдэзытари, абы и мыхьэнэр зыубзыхуари. Ар къыдгурымыIуэмэ, зыри и мыуасэ тхьэмыщкIэ дыхъунущ, псэуныгъэр къытIэщIэужэгъуэнущ. А гупсысэр куэдрэ къыхощ Библием. Псалъэм папщIэ, Ешайа бегъымбарым игу къеуэрт: «Лейуэ гугъу зезгъэхьащ, мыхьэнэ имыIэу си къагур згъэкIуэдащ.»

(Ешайа 49:4)

Iэюб жиIащ:

«ГъащIэм сигу щыкIащ, ИгъащIэкIэ сыпсэунукъым. Си яужь икI, си махуэхэр жьым хуэдэщ.»

(Iэюб 7:6,16)

ЛIэныгъэракъым шынагъуэр, гузэсэгъуэр, мурадрэ мыхьэнэрэ зимыIэ гъащIэращ.

Илъэс тIощI зи ныбжь щIалэм етх: «Сэ зысфIэтхьэмыщкIэжщ, зыгуэр сыхъуну сыхуей щхьэкIэ, сызэрыхъуну сызыхуейр си щхьэм къысхуигъэтIасэркъыми. ГъащIэм хэсщIыкIыр зыщ сэ: дауи ирехъуи, псэун хуейщ. СыщIэпсэум и щхьэусыгъуэр зэгуэр къызгурыIуэн слъэкIмэ, итIанэщ сыпсэун щыщIэздзэнур».

ЦIыхур гугъэм хуэныкъуэщ хьэуамрэ псымрэ зэрыхуэныкъуэм  хуэдабзэу. Доктор Берни Сигелъ зэгуэрым гу лъитащ зэIэзэ сымаджэхэм ящыщ дэтхэнэра хъужынкIэ узыщыгугъ хъунум. Ар абыхэм еупщIащ: «Илъэсищэм нэс къэвгъэщIэну фыхуей?»  Хуейуэ жызыIахэр нэхъыфIым щыгугъ цIыхухэт, ахэрат зи узыншагъэр нэхъ щIэх зэфIэувэжри. ГъащIэмкIэ Тхьэм къытхуиIэ мурадыр къызыгурыIуэхэр фIым щыгугъ хабзэщ, абы шэч къытрахьэркъым.

Гугъэр къыпIэщIэупщIыIуакIэ, уи гур умыгъэныкъуэ. Уи гъащIэм зихъуэжынущ, абы мыхьэнэшхуэ зэриIэр зэхэпщIыкIа нэужь. Тхыгъэ ЛъапIэм итщ:

«Ибо Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду.»

(Иер.29:11)

ХэкIыпIэншэ хъуауэ къыщыфIэщI щыIэщ цIыхум, ауэ Тхьэм и Псалъэм жеIэ Зиусхьэным «ЩIыхьышхуэр зейр Тхьэращ. Тхьэм къытхилъхьа лъэкIыныгъэмкIэ Iуэхуу дызэрелъэIуфынухэмрэ дызэгупсысыфынухэмрэ нэхъ­рэ егъэлеяуэ нэхъыбэж ищIыфынущ абы.»

(Ефec. 3:20)

Тхьэм дыкъыщигъэщIакIэ, ди гъащIэр мыхьэнэншэкъым, ар  мурад белджылым тещIыхьащ. Абы и фIыгъэкIэ дэ зэхэтщIыкI мэхъу длэжьыпхъэмрэ дымылэжьыпхъэмрэ. Ар хабзэ тхуохъу дэ хуэм-хуэмурэ. Дэр-дэру дызоупщIыж: «Тхьэм ди гъащIэм къыхуимурадым техуэрэ иджыпсту зи ужь ситыр?»

И мурадыр мыIупщIмэ, цIыхум лъэкIынукъым унафэ тэмэм ищIыни, и зэманыр зэгъэзэхуауэ къигъэсбэпынуи, и къарур зэпилъытыни.

Арыншамэ  лъабжьэ яIэнукъым абы и унафэхэм, илэжьын хуейхэм, Iуэхур зытрищIыхьынур нэгъуэщIхэм кърат чэнджэщхэращ, е дакъикъэ бжыгъэкIэ и гум къыпылъадэращ. И пщэ  дэлъымрэ и къалэнхэмрэ къызыгурымыIуэхэм Iуэху куэдым похьэ – яхузэфIэкIынури  яхузэфIэмыкIынури кърахьэжьэри иужькIэ ягу зэщоуэ, Iуэхум тозашэ, къаугъэ зэмылIэужьы гъуэхэм хэхуэнкIи мэхъу.

Чэнджэщ Iэджэ къыдахьэлIэ цIыхухэм, а псом дедэIуэн тлъэкIынукъым икIи тхуэгъэзэщIэнукъым. Дэтхэнэ цIыхуми къритар Тхьэм и мурадхэр игъэзэщIэн щхьэкIэ зыхурикъуну зэманым хуэдиз къудейщ. Iуэху гуэр къепхьэжьарэ ар и пIалъэм пхузэфIэмыгъэкIмэ, Тхьэм къалэн къыпщищIам нэхърэ нэхъыбэ зэрыблэжьыным ущIокъури, аращ абы и щхьэусыгъуэр, е фи зэманыр зэгъэзэхуауэ къыпхуэгъэсэбэпыркъым. ТхузэфIэкIынум дегупсысауэ Iуэхум и ужь дихьэмэ, гузэгъэгъуэ дгъуэтынущ, ди пщэ дэлъ къалэным дыпэлъэщынурэ. Библием жеIэ:

«Зым зыри имыIэ пэтрэ къглейуэ закъыщрегъэхъу, адрейр къулей пэтрэ, тхьэмыщкIэу закъыщрегъэхъу.» (Сэлмэн и псэлъэ Iущыгъэхэм 13:7)

КъинэмыщIауэ, абы тетмэ, цIыхум гупсэхугъуэ игъуэтынущ: «Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя уповает он.»

(Ешайа 26:3)

Тхьэм къыхуимурадыр IупщI зыщищIмэ, гъащIэм щынэхъыщхьэр къыхеубыдыкIыф цIыхум. Апхуэдэ цIыхум и гуащIэмрэ и лэжъыгъэмрэ псыхэкIуадэ хъуркъым.

Iуэху мыхьэнэншэхэм дахьэхынкIэ мэхъу цIыхур. И гъащIэм ириджэгу къыпщохъу ар. Абы гу лъыдегъатэ Генри Дэвид Торо: и щхьэр зэрытригъэунщ иджырей цIыхум япэ иригъэщыр – аращ абы шэч къызытримыхьэр.

Мурадыр мыIупщIмэ, цIыхур Iэрпхъуэр мэхъу, адэ-мыдэкIэ зедз, и лэжьыгъэр щIэх-щIэхыурэ ехъуэж, зы члисэм икIыурэ нэгъуэщI члисэм макIуэ, н.къ. Ауэ абы щхьэкIэ гузэгъэгъуэ игъуэтыркъым цIыхум. ГъащIэ къущIитам и щхьэусыгъуэр къыбгурымыIуауэ, уи гъащIэм зэхъуэкIыныгъэхэр къыщыхъунукъым. Тхыгъэ ЛъапIэм деущий:

«Аращи, фымыгупсысэу фымыпсэу,  Зиусхьэ­ныр зыхуейр зыгурывгъаIуэ.»

(Ефec 5:17)

 

 

 

 

Тхьэм и мурадыр гъэзэщIэным хуэунэтIамэ, гъащIэм къаруушхуэ иIэщ. Ар зыхузэфIэкIахэрщ тхыдэм лъэужь къыхэзынэфар. Тхьэр арэзы зыщIахэм ящыщ апостол Паул жиIэгъащ:

«CыхущIокъу, Мэссихь Хьисэ и цIы­хухэм ящыщ сыхъуну къызэрыслъэIэсам хуэдэу.  Си къуэ­шхэ, сызыщыгугъ Iуэхухэм салъэIэсауэ слъытэркъым, ауэ зы Iуэху закъуэ сощIэ: блэкIа Iуэхухэр сщыгъупщэжурэ, сяпэкIэ ит Iуэху­хэм сазэрылъэIэсынум и ужь ситщ. Зэдэжэным хыхьэм хуэ­дэу, саугъэтыр къэсхьын щхьэкIэ, и кIэм нэс сызэрыкIуэным сыху­щIокъу. Саугъэт жыхуэсIэр уафэм сызэрыщыпсэунырщ, ар къэсхьын щхьэкIэщ Тхьэм и цIыхухэм ящыщ сыхъуну Хьисэ Мэссихь сыкъыхурыригъэджар.»

(Фил. 3:13-14)

Уэ пхузэфIэкIрэ ар?

Уи  гъащIэм мыхьэнэ иIэну ухуеймэ, ар нэхъыщхьэ дыдэм хуэвунэтI! ПхузэфIэмыкIынум зомыпщыт, сытми фыхунэсыну, псори уизакъуэ блъэжьыну упымылъ. ПщIэр мащIэми, ныкъусаныгъэ къыхомыгъэкI, IуэхуфI къудейхэракъым зэманыр зыхухэпхын хуейр, абыхэм  я нэхъыфI дыдэхэмрэ нэхъ узыхуэныкъуэхэмрэщ. Жыджэрагъыр Iейкъым, ауэ нэхъыщхьэр абыкIэ пхузэфIэкIаращ. Пщэдджыжьым щыщIэдзауэ пщыхьэщхьэ кIасэ хъуху фхущIэмыхьэнкIэ хъунущ фэ, абы щыгъуэми мурад пыухыкIа гуэр фимыIэу. Абы щыгъуэми псыхэкIуадэ мэхъу фи гуащIэри фи гъащIэри.

« Мэссихь и Iуэхухэм теухуауэ щыщIагъэ зимыIэ цIыху нэгъэса хъуауэ дэ тщыщу дэтхэнэри апхуэдэу гупсысэн хуейщ. Iуэху гуэрым теухуауэ нэгъуэщI гупсысэкIэ фиIэмэ, Тхьэм ари нахуэ къыфхуищIынущ.»

(Фил. 3:15)

ЦIыхум мурад ищIрэ ар иунэтIыфмэ, и къарур къобл, гуащIэ хэлъ мэхъу. Уи мурадыр щыIупщIым деж уи Iэпкълъэпкъыр щIокI, абы узэрыхунэсыным гурэ псэкIэ ущIокъу. Уи Iэпкълъэпкъыр щIэлIэжынущ, уи мурадыр мыIупщIмэ. Апхуэдэ щытыкIэм дихуэмэ, дыкъэтэджыни дощхьэх дэ. И пщэ дэлъ Iуэхухэр къызэребэкIыракъым цIыхур езыгъэшри щхьэуназэ зыщIри. Ар зи зэраныр уи Iуэхур зэрызэтемыухуарщ, урахулIауэ уагъэлэжь къызэрыпфIэщIырщ, абыкIэ гукъыдэж узэримыIэрщ.

Бернард Шоу гу лъитэгъащ: «ГъащIэ насыпыфIэм ущIэкъун мурад умыщIауэ, ар къохъулIэнукъым. Апхуэдэ мурад зыхуэбгъэувыжыфамэ,  сытри пхузэфIэкIыущ, насыпыфIэкIэ узэджэж хъунущ. НасыпыфIэ умыхъуамэ, дунейр умыгъэкъуаншэ, уи щхьэращ  бгъэкъуэншэжын хуейр».

ГъащIэм и мыхьэнэр къыгурыIуа нэужьщ цIыхур мыкIуэдыжыныгъуэм хьэзыр щыхуэхъур. ЦIыху куэд щIокъу зэи мыкIуэдыжын лъэужь къызэрызэранэкIыным. Ахэр хуейщ лIа нэужьи псалъэ гуапэкIэ цIыхум ягу къызэрыкIыжыным. Ауэ нэхъыщхьэр цIыхум ягу укъызэрыкIыжынуракъым, атIэ Зиусхьэным уи гъащIэм къыхуищIыну пщIэращ. ГуващIэхами, уяпэ ищыжын Iэджэ тетщ дунейм, нэхъыбэ яхузэфIэкIыну, нэхъыбэ къехъулIэну. Ди цIэр хуэм-хуэмурэ ящыгъупщэжынущ, дэ тхузэфIэкIам нэхърэ нэхъыбэ зылэжьыфын Iэджэ тетщ дунейм. Студент гуэрым теухуауэ седжэгъащ сэ: абы и плъапIэр колледжым теннискIэ пашэ щыхъунырт, арат зыщIэкъур. Ар зригъэхъулIэфащ абы, тыгъэ лъапIэ къыхуагъэфэщащ. Зэман дэкIри абы зыгуэрым къыхуитхащ: уи тыгъэ лъапIэрpo пхъэнкIий идзыпIэм къыщызгъуэтащи, ныпхузогъэхьыж – аращ абы къыхуатхар. Ар игу къеуащ студентым: «Мы дунейм дызэрыщагъафIэ тыгъэхэр псори пхъэнкIий идзыпIэм къыхэнэжынущ». Си гугъэмкIэ, захуэт ар.

ГубзыгъагъэкIэ седжэфынукъым тыгъэ гуэрхэм ущIэкъуныр. Губзыгъагъэщ зэи тIорысэ мыхъужынум нобэ щыщIэдзауэ уи гур хуэпэбгъэныр, ущIэкъуныр. Уэ укъыщIалъхуар цIыхухэм ягу укъинэн щхьэкIэкъым. Уэ дунейм ущIытетыр гъащIэ мыкIуэдыжыным зыхуэбгъэхьэзырын  щхьэкIэщ.

Тхьэм и пащхьэ дыщихьэжын махуэ къэунэхунущ, Аращ ди гъащIэм и уасэр зылъытэнур. Тхыгъэ ЛъапIэм итыр мыращ:

«Уи къуэшыр сыт щIэбгъэкъуаншэр? Уэ уи къуэшыр сыт щIызу­мыпэсыр? Дэ псори Тхьэм и пащхьэм диувэн хуейщ, хьэкум къыттрищIыхьыну.»

(Рим.14:10,12)

Тхьэращ дэ ди хеящIэр. ХеящIэм и пащхьэм дихьэжа нэужь, ди напэр мысынуращ Зиусхьэныр зыхуейр, абы къыхэкIкIэ Тхьэм и пащхьэм щыттын хуей жэуапхэм я упщIэхэм дыщегъэгъуазэ. Тхыгъэ ЛъапIэм къызэрыхэщымкIэ, Тхьэм цIыху псоми упщIитI къаритынущ.

 Псом япэрауэ: «Си Къуэм, Хьисэ Мэссихь сыту уеплъырэ?» Зиусхьэныр дызэрыт диным щIэупщIэнукъым. Тхьэр зыщIэупщIэнур, Абы дежкIэ нэхъыщхьэращ: ди КъегъэлакIуэр, Голгофэ деж лIыгъэ щызезыхьар, гурэ псэкIэ зыхэтщIэрэ дэ, фIыуэ тлъагъурэ Ар, ди дзыхь едгъэзрэ? Мэссихь жиIащ:

« –Гъуэгури, пэжыгъэри, гъащIэри сэращ, – жриIащ абы Хьисэ. – Си гъуэгу иримыкIуэмэ, Адэ лъапIэм деж зы цIыхуи кIуэн лъэкIы­нукъым.»

(Иуан 14:6)

Тхьэр хуейщ Абы и Къуэ Хьисэ Мэссихь фIыуэ тлъагъуну, ди дзыхь Абы едгъэзыну. Сыту жыпIэмэ КъегъэлакIуэр уафэм къехащ, цIыхухэм Тхьэр къаригъэщIащ, ди гуэныхьхэр тхуипщыныжащ, лIэныгъэм и IэмыщIэ дыкърихащ.

       ЕтIуанэ упщIэр мыращ: «Сыт укъырихьэкIрэ?»  Нэхъ белджылыуэ жыпIэмэ, Тхьэр къызэрыдэта зэфIэкIыр дауэ къэдгъэсэбэпа, тхузэфIэкIыну псори длэжьыфа, ди узыншагъэм дыкIэлъыплърэ, цIыхухэм пщIэ яхуэтщIыфрэ, ахъшэм дитхьэкъурэ? А псор ди щхьэра къызыхуэдгъэсэбэпар, хьэмэ Тхьэм ди гъащIэмкIэ иIэ мурадхэр зэщIа хъуным хуэдунэтIыфа?

Уи гъащIэр зэребгъэфIэкIуэн гъуэгум щыгъуазэ ухуэсщIын, а упщIэхэм ущымышынэ ухъун папщIэщ мы тхылъыр щIэстхар. Япэ упщIэм и жэуапым щыгъуазэ ущыхуэхъунщ Тхьэм игъащIэкIэ узэрыхуэщытыпхъэм. Дунейм щыбгъэкIуа гъащIэм белджылы къищIынущ уафэм къыщыппэплъэр. Тхылъым и кIэм нэс уеджэмэ, а упщIэхэм я мыхъэнэр зэхэщIыкIыгъуэ хъунущ.

 

Зэгупсысыпхъэ: Уи гъащIэр сытым иунэтIрэ?

 

Зытепсэлъыхьыпхъэ:

– Уи IуэхущIафэхэр зыгъэкIуатэмкIэ уи унагъуэм исхэм е уи ныбжьэгъухэм уеупщIатэмэ, сыт хуэдэ жэуап къуатынкIэ хъунут абыхэм?

 

Дауэ уегупсысрэ: сыт цIыхухэм я нэхъыбэр гъащIэм и унэтIыгъэхэм щIримыгъуазэр?

 

–  Сыт хуэдэ щхьэусыгъуэхэм, гукъанэхэм, шынагъуэхэм узэтраIыгъэ уэ, Тхьэм къыпхуимурадхэм япкъ иткIэ гъащIэщIэ быухуэн къалэн уи пщэ дэплъхьжамэ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГъащIэм мыкуэдыжыным къыхуигъэщIахэр

 

Дунейм щыбгъакIуэ гъащIэр щIэдзапIэ къудейщ, гъащIэ  мыкуэдыжыным и ублапIэщ. Абы ипкъ иткIэ жыпIэ хъунущ: дунейм щыбгъакIуэ гъащIэр гъэунэхупIэщ, гъащIэ  мыкуэдыжыным ухуэзыгъэхьэзыр лъэбакъуэщ.

Илъэсищэ хуэдизщ е нэхъ мащIэщ, щIым щыбгъэщIэнур, мыкIуэдыжыныгъэм кIэ иIэнукъым. Зиусхьэн Томас Браун зэрыжиIащи, щIым щыбгъакIуэ гъащIэр «напIэзыпIэщ». Дэ дыкъыщIигъэщIар гъащIэ мыкуэдыжыныр  диIэн щхьэкIэщ, аращ дыкъызыхуалъхуар.

        Тхьэм и Псалъэм жеIэ:

«Всё соделал Он прекрасным в свое время, и вложил вечность  в сердце их…»

(Ек. 3:11)

Дэт тщыщ дэтхэнэри щогугъ уахътыншэм. Тхьэм цIыхур мыкIуэдыжыныгъуэм къыхуигъэщIащ. ЩIым тет цIыху псоми лIэныгъэ къазэрыщIэлъым фIыуэ дыщыгъуазэщ дэтхэнэри, ар дигу къоуэ, ди щхьэм къитIасэркъым, ди жагъуэщ. Апхуэдэущ Тхьэм дыкъызэригъэщIар-лIэныгъэ къызэрытщIэлъыр дигу илъ зэпытыну!

Ди гур щыувыIэн зэман къэсынущ – абы шэч къытетхьэркъым. ЩIым щыдгъакIуэ гъащIэм и кIэухщ ар, ауэ цIыхум абыкIэ кIэ игъуэтыркъым. ЦIыхум и Iэпкълъэпкъым пIалъэкIэщ псэр зэрыхэтыр. Аращ щIыжаIэр: дунейр хьэхущ. МыкIуэдыжыныгъэр здэщыIэр уафэращ. Зэратхыгъащи:

«Зиусхьэным и фIэлIыкIыр ди гум илъыныр зыхуэдэр дощIэ­ри, цIыхухэр абы и гъуэгум тедгъэхьэну дыхэтщ. Ди гум илъыр ТхьэмкIэ нахуэщ, фэри фигукIэ ди гум илъыр фщIэуэ сыфщогугъ

(2 Кор. 5:1)

Гъуэгу зэмылIэужьыгъуэ Iэджэ екIу цIыхум щIым тетыху, мыкIуэдыжыныгъуэм хэщIапIитIщ щыIэр: жэнэтрэ жыхьэнмэрэ. Дунейм дэ щытетым деж Зиусхьэным дызэрыхущытым хуэдэщ мыкIуэдыжыныгъэм Зиусхьэным дыхуэщытынущ. Тхьэм и Къуэ Хьисэ Мэссихь фIыуэ тлъэгъуамэ, дунейм дыщытетым Абы ди дзыхь едгъэзамэ, мыкIуэдыжыныгъуэм щыгъуи Абы дыщIыгъунущ. Мэссихь и лъагъуныгъэм нэмыплъ езытхэм мыкIуэдыжыныгъуэм къащыпэплъэр узижэгъуэнщ – мыкIуэдыжын хъунущ ахэри, ауэ Тхьэр я ящIыгъунукъым.

Инджылыз щIэныгъэлI, тхакIуэ цIэрыIуэ К.С. Льюис итхыгъащ: «ЦIыху лIэужьыгъуитI щыIэщ. Зиусхьэным зыхуагъазэри языныкъуэхэм жаIэ: «Унафэр зейр Уэращ!» Адрейхэм Езы Тхьэм къажреIэ: «Фэ зэрыжыфIэм хуэдэу ирехъу!» Я жагъуэ я щIасэми,  мыкIуэдыжын хъуми, Тхьэр ящIыгъунукъым куэдым, щIым тетыху я щIыб Абы хуагъэзауэ щытащи.

ЩIым тетыху, гъащIэ мыкIуэдыжыным хуэхьэзыр зищIын хуейщ цIыхум, ар фIыуэ зэхищIыкIмэ, зэрызиузэщIыным щIэкъунущ цIыхур, и хьэл мыхъумыщIэхэр зыхинынущ. ИтIанэщ цIыхур мыкIуэдыжыныгъэм егупсыс щыхъунур, Iуэху жьгъейхэм къыпыкIауэ и гъащIэ къалэн нэхъыщхьэхэм зыщритынур. Ар хузэфIэкIмэ, гъащIэм зыщрихьэлIэ гугъехьхэр къыфIэIуэхужынукъым цIыхум, мыхьэнэ щIагъуэ зимыIэ Iуэхухэм елIэлIэжынукъым, абыхэм заригъэубыдынукъым».

МыкIуэдыжыныгъуэм дригъуазэурэ дунейм дытеплъэмэ, гъащIэм худиIэ щытыкIэм  зехъуэж. Псалъэм папщIэ, ди зэманри ди ахъшэри нэхъ зэдгъэзахуэ дохъу. ЦIыхум и цIэрыIуагъэракъым, и мылъкуракъым,и бзэракъым дэ дызэплъын хуейр, атIэ абы и гурыщIэращ, и псэрщ, и щэнырщ. Нэхъапэм цIыхум худиIа еплъыкIэми зехъуэж. Апостол Паул: «Ауэ сэ си фIагъ къызыхэкIыу щыта Iуэхухэм, Мэссихь зыхуэдэр зэзгъэщIэн щхьэкIэ, пщIэ ямыIэжу солъытэ иджы.» /Фил. 3:7/.

Ди гъащIэм мыкIуэдыжыныгъэр къыкIэлъымыкIуэнутэмэ, сэ бжесIэнт: упсэуным фыхуепIэщIэкI … Абы щыгъуэ цIыхугъэми, пщIэми, гъащIэ нэужьым къызэбнэкIынуми щхьэкIэ ущIэгузэвэн щыIэнутэкъым. Ауэ Iуэхур зыIутыращи, лIэныгъэм и ужькIи гъащIэр къызэтонэ, абы кIэ щигъуэтыркъым абдеж. ЛIэныгъэр гъащIэм кIэух хуэхъуркъым, абы мыкIуэдыжыныгъуэм дыхуешэ.

Нобэрей цIыхур куууэ гупсысэфыркъым, абы утемыгузэвыхьынкIэ Iэмал зимыIэщ. ГъащIэм зыгуэр щыпхузэфIэкIын щхьэкIэ, мыкIуэдыжыныгъуэм уегупсыс зэпыту щытын хуейщ. ГъащIэр щыз щыхъунур мы дунейракъым, иужькIэщ. Ди нэм нобэ къиубыдыр мащIэ  дыдэщ, ди нэр хуиту щыплъэнур мыкIуэдыжыныгъуэм и дунейращ.

Сыт хуэдэ гъащIэ къыщытпэплъэрэ уафэм – Тхьэм и пащхьэ дихьэжмэ? Абы и жэуап псори тхузэпыщэнукъым дэ, ди акъылым къитIэсэнукъым ар. Библием дыкъыщоджэ: «Ауэ Тхьэм и псалъэ тха­хэм зэрыхэтым хуэдэу:*

«Зы ни илъэгъуакъым,

зы тхьэкIуми зэхихакъым,

зы цIыхуи игу къэкIакъым

Тхьэм езыр фIыуэ зылъагъу

цIыхухэм яхуигъэхьэзырар».

/1. Кор. 2:9/.

Дауи щрети, Тхыгъэ ЛъапIэмкIэ Зиусхьэным гу лъыдегъатэ чыристаным мыкIуэдыжыныгъуэм къыщыпэплъэ налъэ гуэрхэми. Дэ дощIэ: Тхьэм абы хэщIапIэ  мыкIуэдыжыныгъэм щытхуегъэхьэзыр. Уафэм дэ дыщрихьэлIэжынущ ди благъэхэмрэ ди хэгъэрейуэ щытахэмрэ, узыфэхэри гугъуехьхэри щыткIэрыхунущ абы, дызэрыхуэщыпкъам щхьэкIэ Зиусхьэныр къыдэтэнущ, Абы дяпэкIи дыхуэлэжьэнущ. НэгъуэщI псалъэкIэ жыпIэмэ, абы дыщыIуэхуншэнукъым дэ, зыгуэрхэм къазэрыфIэщIым хуэдэу… Зиусхьэным и нэфI къытщыхуэнущ, ар къэдлэжьамэ. Абы дэ къытхуиIэ лъагъуныгъэр гъунапкъэншэщ. Хьисэ Мэссихь къыджиIэнущ: «  – Пащтыхьым и ижьырабгъумкIэ щытхэм яжри­I­э­нущ абы щыгъуэ: «Фэ, си Адэм и нэфI зыщыхуахэр, фыкъакIуи, Тхьэм дунейр къыщигъэщIам къыщыщIэдзауэ къыфхуигъэхьэзыра те­пщэ­ныгъэр фи IыхьэфIу къыфлъосри фубыд.» /Маттэ 25:34/.

К.С. Льюис сабийхэм папщIэ итхауэ щыта тхылъ хьэлэмэтым щытопсэлъыхь мыкIуэдыжыныгъуэм: «ДэркIэ тхыдэм щикIэухщ мыбы… Абыхэм я дежкIэ ар тхыдэм и щIэдзапIэщ… Абыхэм мы дунейм щагъэкIуа гъащIэр ебгъэщхь хъунущ тхылъ жинтым. Иджы, икIэм икIэжым, абыхэм Тхыдэ Щэджащэм и Япэ Iыхьэр къызэIуахащ, а Тхыдэм зыри къыщеджакъым мы дунейм, ар мыкIуэдыжыныгъэм и тхылъщ, зы Iыхьэм нэхърэ къыкIэлъыкIуэ Iыхьэр щынэхъ телъыджэщ абы».

Дунейм щыдгъакIуэ гъащIэм мурад белджылы хуиIэщ Зиусхьэным.

Тхьэм и мурадхэм къызэщIаубыдэр дунейм щыдгъакIуэ илъэс бжыгъэ  мащIэм я закъуэкъым. Зиусхьэным дэ гъащIэ уахътыншэ тхуигъэхьэзыращ. Библием дыкъыщоджэ: «Зиусхьэным къиухэсар

игъащIэкIэ щыIэнущ;

и гупсысэхэри лIэужь псоми ядызекIуэнущ

/Уэрэд ЛъапI.  32:11/.

Зыгуэр лIауэ щыщIалъхьэкIэ ирихьэлIэмэ, абы щыгъуэщ цIыхухэм я нэхъыбэр мыкIуэдыжыныгъэм щегупсысыр. Абы щыгъуэми чэнжщ я гупсысэр, я гурыщIэри IупщI дыдэкъым, щIэх щIоужьыхэж. Зыгуэрым жиIэнкIэ мэхъу: лIэныгъэм куэдрэ уегупсыс хъунукъым, ар фIыкъым. Ауэ фIэщхъугъуейщ: лIэныгъэр зэрыфIэкIыпIэншэм уемыгупсысыныр акъылыншагъэщ. Абы темыпсэлъыхь хабзэр зи щхьэ зэтемысырщ, зыри къызыфIэмыIуэхурщ. ГуващIэхами псори дылIэжынущ ар зыщыбгъэгъупщэ хъунукъым. Мыкуэдыжыныгъэр ащ цIыхум игу иху мыхъунур!

МазибгъукIэ ныбэм илъщ сабийр, и пIалъэр къосри  дунейм къытохьэ ар, апхуэдэщ ди гъащIэри – абы дыхуегъэхьэзыр  мыкIуэдыжыныгъэм. Тхьэр, Зиусхьэн Хьисэ Мэссихь  и фIэщ хъумэ, цIыхур лIэныгъэм щIыщышынэн щыIэкъым, сыту жыпIэмэ чыристаным  дежкIэ ар куэбжэм хуэдэщ. ЩIым щыдгъакIуэ гъащIэм кIэ игъуэтынущ абыкIэ, ауэ абдеж щиухыркъым ди гъащIэм! Ар дэнэ къэна, лIэныгъэр гъащIэ мыкIуэдыжым дызэрыхалъхуэ лъэбакъуэщ. Тхьэм и Псалъэм дегъэIущ:

«Сыт щхьэкIэ жыпIэмэ мыбдежым мыкIуэдыжын къалэ щыдиIэкъым, ауэ къэунэхуну къа­лэм дыпоплъэ.» /Евр.13:14/.

 

МыкIуэдыжыныгъэм елъытауэ, щIым щыдгъакIуэ гъащIэр напIэдэхьеигъуэщ, а напIэдэхьеигъуэм къыкIэлъыкIуэнур мыкIуэдыжыныгъэщ.  Мы дунейм дызэрытетам елъытащ ди гъащIэ мыкIуэдыжынри. Аращ Тхыгъэ ЛъапIэм щыгъуазэ дызыхуищIыр:

«Аращи, сыт щыгъуи догушхуэ икIи пкъым дыщыпсэуху, Зиусхьэным дызэрыпэжыжьэр дощIэ-» /2 Кор. 5:6/.

ЩыжаIэ къохъу: махуэр гъэкIуэн хуейщ, ар укъыщалъхуа махуэм ебгъэщхь защIэурэ. Чыристан щыпкъэм зэрилъытэмкIэ, нэхъ тэмэмыр ар уи гъащIэм и иужьрей махуэу плъытэнурт. Сыту жыпIэмэ псэуху  цIыхур хуэхьэзыру щытын хуейщ  дунейм щехыжыну махуэм – мыкIуэдыжын щыхъунум.

 

Зэгупсысыпхъэ: дуней гъащIэм нэмыщIи щыIэщ.

Зытепсэлъыхьыпхъэ упщIэхэр:

Дауэ уегусысрэ: гъащIэ мыкIуэдыжын щ хьэ дыкъыхуигъэщIа Зиусхьэным?

 

– НапIэзыпIэм кIэ зыгъуэт Iуэхум и гузэвэгъуэм зэман нэхъыбэ щхьэ тедгъэкIуадэрэ кIэ зимыIэну мыкIуэдыжыныгъуэм зыхуэдгъэхьэзырыным нэхърэ?

 

– МыкIуэдыжыныгъуэм зыхуэбгъэхьэзырын папщIэ, сыт нобэ пщIэр?

 

А упщIэхэм я жэуапым ухуэпабгъэмэ, лъыгъуазэ …..

 

 

Тхьэр гъащIэм зэреплъыр

 

ЦIыхур гъащIэм зэрыхущытым еубзыху езы гъащIэр.

ГъащIэр белджылы зэрытщIыфым елъытащ ди гъащIэ гъуэгуанэр.

Абы егъэунэху ди зэманыр, ди ахъшэр, ди зэфIэкIыр, нэгъуэщI цIыхухэм дазэрыхущытыр.

НэгъуэщI цIыхур къызэрыпцIыхун Iэмалхэм  я нэхъыфIым хабжэ абы хуэбгъазэ мыпхуэдэ упщIэр: «Сытым ебгъэщхьынт уи гъащIэр?»

Дэтхэнэми езым и жэуап къритынущ а упщIэм. Сэ Iэджэрэ зэхэсхащ: гъащIэр циркым ещхьщ, лагъым зыщIэлъ губгъуэм хуэдэщ, гъуэгу утехьауэ узэхэзекIуэ хуэдэщ, джэгукIэ гуэрхэми ебгъэщхь мэхъу…

НэгъуэщIи щыжаIэ урихьэлIэнущ, псалъэм папщIэ: гъащIэр хъыринэм ещхьщ – зэ удредзей, зэ укъредзых; куэзыр уджэгуи хуэдэщ: куэзырыр кърагуэшэкIмэ, къыплъысамкIэ уоджэгу…

Сытым ещхь гъащIэр жаIэрэ къоупщIатэмэ, сыт хуэдэ жэуап ептынт?

Япэ уигу къэкI жэуапыр уи гъащIэр къызэрыщ гъуджэм ебгъэщхь  хъунущ. Апхуэдэ жэуап зэгуэр птын хуей хъуагъэнти, ар уи гум къинащ, уи жагъуэ  уи щIасэми. А жэуапхэр зэпэплъытурэ, нэхъ гурыIуэгъуэ къыпщыхъунущ нобэрей уи дунейеплъыкIэри уи пщэдейри. ГъащIэм зэрыхущытыр цIыхухэм къагъэлъагъуэ я щыгъынымкIэ, зэрызэрагъэщIэращIэмкIэ, къащэху хьэпшыпхэмкIэ, нэгъгуэщIу къапIуэмэ.

ЦIыхур гъащIэм зэрыхущытыр къагъэлъагъуэ а псом.  ГъащIэр нэгузыужьыгъуэу, теупIэу плъытэмэ, гукъыдэж къозытынкIэ хъунухэращ удэзыхьэхынур. Iэджэм ебгъэщхь мэхъу гъащIэр – ар зэлъытар уэращ: уи зэхэщIыкIырщ, уи акъылыр зытеухуарщ, уи щхьэр зэрылажьэращ.

 

Сытым ебгъэщхьрэ атIэ гъащIэр?

 

Хэт ищIэрэ, ущыуагъэнкIэ  мэхъу иджыри къэс – зэтеувыIи, иджыри зэ егупсыс абы. УщагъэуэнкIэ мэхъу уи адэ-анэм, ныбжьэгъухэмрэ уи хэгъэрейхэмрэ, кинофильмхэм, журналхэм – абыхэм ущагъэуэныр зыхуэIуа щыIэкъым, бетэмалщ. Зиусхьэным цIыхур къыщIигъэщIа мурадхэр гурыIуэгъуэ зыщыпщIынумэ, а чэнджэщхэр лъэныкъуэ егъэзи, Тхьэм и нэкIэ еплъ гъащIэм. Зэратхыгъащи:

«Мы лъэхъэнэи и хабзэхэм Iэрылъхьэ зыхуэвмыгъэхъу. Тхьэм фи гум илъхэр зэрырехъуэкI, хьэл-щэныфI фхэлъ хъун щхьэкIэ. Апхуэдэу фщIымэ, Тхьэр зыхуейр къывгу­рыIуэнущ – фIыгъуэр зыхуэдэри, Тхьэм и гум ирихьри, фыгъуэ нэгъэсар зыхуэдэри къывгурыIуэнущ.» /Рим 12:2/.

Библием щыгъуазэ дыщохъу Езы Зиусхьэныр дуней гъащIэм зэреплъ щIыкIищым: мыкIуэдыжыныгъуэм и щIэдзапIэм узэригъэунэхум, Тхьэм и тыгъэхэр къызэрыбгъэсэбэпынум, пIалъэкIэ кърит къалэнхэр цIыхум зэригъэзащIэм. Абыхэм ящыщ дэтхэнэми лъабжьэ быдэ яIэщ. Мы пычыгъуэм дыщытепсэлъыхьынщ япэ щIыкIитIым, ещанэм  и гугъу щытщIынур нэхъ иужьыIуэкIэщ.

Дуней гъащIэр гъэунэхупIэщ. Библием щыщ хъыбар куэдым ущрохьэлIэ а зэгъэпщэныгъэм. Тхьэм дапщэщи егъэунэху цIыхур: я хьэлщэныр, я фIэщхъуныгъэр, я жыIэдэIуагъэр, лъагъуныгъэр, пэжыгъэр. «Гъэунэхуныгъэ», «дэшэхыныгъэ», «къабзэныгъэ», «къэпщытэныгъэ» псалъэхэм Тхыгъэ ЛъапIэм 200-м  щIигъукIэ ущрохьэлIэ. Псалъэм папщIэ, Тхьэм Ибрахьим игъэунэхуащ абы и къуэ Исхьэкъ къурмэн ищIын хуейуэ къыжриIэри. Зиусхьэным Екъуб игъэунэхуащ Рахьил ириухылIа пIалъэм илъэсиблкIэ щIигъуу лэжьэн хуейуэ къриухылIэри.

Эдем хадэм гъэунэхупIэ щихуам щыгъуэ ар яхузээфIэкIакъым Iэдэмрэ Хьэуарэ. ИтIани Библием нэхъыбэрэ дызыщрихьэлIэр ди гуапэ хъу щапхъэхэращ: гъащIэм къахухэкIа гугъуехьхэмрэ гъэунэхуныгъэхэмрэ хьэлъэ къащыхъуакъым, яшэчащ Юсыф, Рут, Естер, Даниел сымэ, нэгъуэщIхэми.

ЦIыхум и хьэл-щэныр нэхъ щызэфIэувэр, нэхъ IупщI къыщыхъур ар гъэунэхупIэ щихуам дежщ.  Абы къыхэкIкIэ дунейм щыбгъакIуэ гъащIэр мыкIуэдыжыныгъуэм и пэ къихуэ гъэунэхупIэщ. ГъэунэхупIэ йохуэ цIыхухэр зэпымыууэ. Абы щыгъуэ Зиусхьэным и нэIэ къытет зэпытщ, къыкIэлъоплъ адрей цIыхухэм дазэрыхущытым, дигу щIэныкъуэм, дызыпэмыплъэхха ехъулIэныгъэхэм, ди зэныкъуэкъухэм, ди узыфэхэм, Iэнкун дызыщIхэм, уеблэмэ щIыуэпсым зыщызэблихъукIэ абы дызэригъэхыщIэм, дызэригъэгулэгущтэм. Тхьэм псори елъагъу, зыми теплъэкъукIыркъым: хьэщIэхэм дазэрыIущIэми, пщIантIэр зэрытпхъэнкIми, тыкуэнтетым е  Iэнэзехьэм дазэрыхущытми.

Тхьэм дызэригъэунэхункIэ хъуну псор къытхуэщIэнукъым, ар  ди Iэм къикIынукъым. ИтIани зыгуэрхэм гу лъыттэфынущ, Библии щапхъэхэм дригъуазэурэ. Шэч зыхэмылъыращи, зэгуэр гъэунэхупIэ дихуэнущ дэтхэнэри: дызэсам зихъуэжынкIи мэхъу, дыкъызэрагъэгугъар къытIэрымыхьэжынри хэлъщ, гугъуехьи дыхэхуэнущ, ди тхьэлъэIур псыхэкIуадэ щыхъунури мащIэкъым, псалъэ жагъуэ къыщыдадзыни, дигу ныкъуэ щыхъуни ди нэгу щIэкIынущ. Сэ си фIэщ  хъуащ: апхуэдэ гугъуехьхэм дыхигъахуэурэ, Тхьэм ди фIэщхъуныгъэр егъэунэху, Абы дызэрыхуэщыпкъэр зэхегъэкI. МылъкIм дызэрыкущытымкIэ  ди гугъапIэр егъэунэхъу.

Зиусхьэным дежкIэ мыхьэнэшхуэ иIэщ цIыхум и дунейтетыкIэм. ЗагъуэкIэрэ Тхьэр тпэщIокIуэт дэ, апхуэдэм деж Тхьэр зэрыблагъэр зыхэтщIэркъым. Пащтыхь Езекие ар зыхищIащ зэгуэрым. Библиер щыхьэт тохъуэ абы:

«Только при послах царей Вавилонских, которые присылали к нему спросить о знамении, бывшем на земле, оставил его Бог, чтоб испытать его и открыть все, что у него на сердце. » /2 Пар. 32:31/

Езекие Тхьэм пэгъунэгъут, ауэ а махуэм Ар пащтыхьым пэщIэкIуэтащ, ар игъэунэхун, и тIасхъапIэр зригъэщIэн, итIанэ гъащIэм и лъэхъэнэщIэм хуигъэхъэзырын щхьэкIэ.

Дунейм щыдгъакIуэ гъащIэр гъэунэхупIэ защIэщ, ар къыдгурыIуа нэужь, ди  фIэщ хъунущ гъащIэм гулъытэ зыхуэмыщIыпхъэ гуэри зэрыхэмылъыр. Нэхъ мащIэ дыдэри зыхыдощIэ дэ. Дэтхэнэ махуэми мыхьэнэ иIэщ, сыту жыпIэмэ цIыхум Iэмал егъуэт зиузэщIын, и хьэлщэныр ефIэкIуэн, Тхьэр фIыуэ зэрытлъагъур, Абы дызэрыхуэпэжыр IупщI тщIын папщIэ. Гъэунэхуныгъэ гуэрхэр ди къарум къимыхьын къытфIощI, нэгъуэщI гуэрхэми гу лъыттэхэркъым, ауэ а псоми я лъэужь щыболъагъу мыкIуэдыжыныгъэм.

Зиусхьэныр къытхуосакъ дэ: Ар хуейщ гъащIэм дызыщрихьэлIэ гъэунэхуныгъэхэм дыпэлъэщыну, абы къыхэкIкIэ лейуэ дигъэунэхуркъым, тхуэмышэчын къыттрилъхьэркъым, сыт хуэдэ гугъуехьми дызэрыпэлъэщын  къару къытхелъхьэ – апхуэдэ фIыгъуэкIэ къыдотэ.  Библием мыпхуэдэу къыщыIуэтащ ар:

«ЦIыхухэм гуэныхь ящIэну дезыгъэхьэх Iуэхуу адрей цIыхухэр зыхуэзэхэм фIэкIа фэ фыхуэзакъым. Тхьэр пэжщ, флъэкIынум нэхърэ нэхъыбэ, гуныхьщIэным фыдезыгъэхьэхын Iуэху фыхуэзэну хуит ищIы­нукъым. Ауэ гуныхьщIэным фыдезыгъэхьэхын Iуэху гуэр фыщы­хуэзэкIэ, абы фыпэувыфыну Тхьэм гъуэгу къывитынущ.» /1. Кор. 10:13/.

 

Ущигъэунэхум дежи Зиусхьэныр уи гъунэгъущ уэ, тыгъэ   мыкIуэдыжыныгъэм пхуегъэхьэзыр. Тхыгъэ ЛъапIэм дыкъыщоджэ: «И щыпкъагъэ гъэунэхуа хъумэ, теубыдагъэ зиIэр гъуэгу махуэ теуващ,  абы и щыпкъагъэр гъэунэхуа хъуа нэужь, езыр фIыуэ зылъагъухэр къызэригъэгугъа мыкIуэдыжын гъащIэр тажэм хуэдэу Тхьэм а цIыхум къритынущи.» /Екуб 1:12/.

Дунейм щыбгъакIуэ гъащIэр Тхьэм тыгъэм хуэдэу ди IэмыщIэм къырилъхьащ  дгъэсэбэпыну икIи дыхуэсакъыну. АбыкIэ IупщI мэхъу цIыху гъащIэмкIэ Тхьэм и мурадыр. Тхьэр зэманкIэ, гуащIэкIэ, акъылкIэ, IэмалхэмкIэ, адрей цIыхухэм яхудиIэ благъагъэхэмкIэ, мылъкукIэ къыдэтащ, а псор къызэрыдгъэсэбэпа щIыкIэмкIэ  щичэзум деж жэуап тIихыжынущ. Тхьэм и тыгъэхэр ди IэмыщIэм кърелъхьэ щIым дыщытетым деж – Абы хузэфIэмы кIынрэ зыхуэныкъуэрэ щыIэкъым. Библием жеIэ:

«Зиусхьэным и Iэ илъщ

щIыгури абы щыIэ псори;

дунеишхуэри абы щыпсэу псори; »

/Уэрэд ЛъапI. 23:1/.

ЩIым щыдгъакIуэ гъащIэр кIэщI дыдэщ, абы зыри щытIэщIэлъкъым дэ, зыми дыщыхуиткъым. А псори Зиусхьэным IэщIэлъщ, дэ дыкъамылъху щIыкIи еящ а псор Абы. Дэ  дылIа нэужь, а псори къыхуэнэнущ  нэгъуэщIым – Тхьэр абыхэмкIэ етэнущ ди ужь къинэнухэм. Ауэ щIым тетыху, Тхьэм и тыгъэхэр къигъэсэбэп хъунущ цIыхум.

Зиусхьэным Iэдэмрэ Хьэуарэ къыщигъэщIам щыгъуэ абыхэм дзыхь яхуищIащ къигъэщIауэ хъуам я унафэри Езым и мылъкури. Зэратхыгъащи:

«И нэфI ящыхуэщ абыхэми Тхьэм, яжриIащ:

– Фылъхуэ-фыпIэ, фыбагъуэ, щIылъэм тез фыхъуи, ар къэв-

гъэIурыщIэ, тепщэ фахуэхъу хым хэс бдзэжьейхэми, уэгум щы-

зелъатэ псоми, щIылъэм тет псэущхьэ псоми.

/1. Мусэ 1:28/.

Тхьэм цIыхухэм япэу къалэн ящищIар Езым къигъэщIахэр гулъытэ щамыгъэщIэн хуейуэ аращ. ЦIыхухэм я пщэ къыдилъхьащ ар игъащIэкIэ. Ди нобэрей гъащIэри зыхуэунэтIар аращ. НэгъуэщIу жыпIэмэ, Езым и тыгъэр дзыхь къыщытхуищIакIэ, дэ ар дгъэпэжын хуейщ. Тхыгъэ ЛъапIэм мыпхуэдэ псалъэхэм дыкъыщоджэ:

«Адрей цIыхухэм нэхърэ унэхъ ину хэт узы­лъы­тэр? Тхьэм къыуимытауэ сыт уиIэр? Уэ уиIэр къозытар Тхьэ­ращи, сыт узыщIыщытхъужыр, Тхьэм ар къыуимыта хуэдэ?» /1 Кор. 4:7/.

Ди нэIуасэ гуэрхэм си щхьэгъусэмрэ сэрэ илъэс зыбжанэ и пэкIэ драгъэблэгъауэ щытащ, я унэ зыщыдгъэпсэхун щхьэкIэ. Ар хы Iуфэм Iутт. Абы тедгъэкIуэдэн ахъшэ дыхуэныкъуэти, ди гуапэ дыдэ хъуащ ди хэгъэрейхэм дызэрырагъэблэгъар. «Фи унэ фисыжу къызыщывгъэхъу» – аращ ди хэгъэрейхэм къыджаIар. Зыми дыщысхьакъым, шхыни дыщыщIакъым, ди нэгу зедгъэужьащ. Хамэ унэр зыкIэзыщхьэ тщIакъым дэ, хъийм дикIакъым, унэр зэрыдымейр дигу идгъэхуакъым.

Акъылыншэм жиIэфынущ: «Сысымейм сыщIыхуэсакъын щыIэкъым. Зиусхьэным дыхуегъасэ абы – узытет дунейм ухуэсакъын зэрыхуейм: «ар Тхьэм щейкIэ, абы сыхуэсакъын хуейщ». Тхьэм и Псалъэм дыхурегъаджэ:

«Адрей цIыхухэм нэхърэ унэхъ ину хэт узы­лъы­тэр? Тхьэм къыуимытауэ сыт уиIэр? Уэ уиIэр къозытар Тхьэ­ращи, сыт узыщIыщытхъужыр, Тхьэм ар къыуимыта хуэдэ?»

/1 Кор. 4:2/. Хьисэ Мэссихь гъащIэр Тхьэм и тыгъэущ зэрилъытар, абыкIэ Зиусхьэным и пащхьэм щытхь жэуапым теухуауэ хъыбар куэд иIуэтащ. Псалъэм папщIэ; сатуущIэ къулей гуэрым и щIапIэр пIалъэкIэ къахуегъанэ и унэIутхэм. Гъуэгу техьэри къигъэзэжа нэужь, абы елъагъу дэтхэнэ унэIутри къызэрыхущIэкIар. Дэтхэнэми ярет яхуэфащэ тыгъэ, мыр яжриIэурэ:

«Тепщэм абы жриIащ: «ФIыуэ пщIащ. Уэ сызыщыгугъ хъун уунэIутыфIщ! Iуэху мащIэкIэ сызыщыгугъ хъун цIыхуу узэры­щы­там щхьэкIэ, Iуэху куэд ныпIэщIэслъхьэнущ. КъакIуи, уи тепщэм и гуфIэгъуэм къыхыхьэ».

/Маттэ 25:21/.

Дунейм щыдгъакIуэ гъащIэр дыуха нэужь, дэ тщыщ дэтхэнэми хуэфащэр къылъигъэсынущ Тхьэм – Абы зэрыхуэIурыщIам елъытауэ.

Ар къызэрыбгурыIуэнуращ: сыт длэжьми, ухыгъэм зэригъэзэхуэнущ. Тхьэм и тыгъэщ гъащIэр, ар къыгурыIуэмэ, Зиусхьэным цIыхур мыкIуэдыжыныгъэми тыгъэншэ щищIынукъым. ТыгъищкIэ къетэнущ апхуэдэ цIыхум Тхьэр. Япэрауэ, Тхьэм фIыщIэ къыхуищIынущ абы: «дэгъуэщ, си унэIут щыпкъэ!» МыкIуэдыжыныгъэм дзыхь нэхъыбэ къыщрагъэзынущ ар зыхуэфащэ цIыхум: «куэдым я щхьэ уизгъэувэнущ». ИтIанэ ефэ-ешхэ Iэнэ къыхуагъэувынущ: « Еблагъэ уи Зиусхьэным деж».

ЦIыхухэм я нэхъыбапIэм къагурыIуэркъым ахъшэмкIэ ахэр Зиусхьэным зэригъэунэхур, абыхэм дзыхь къазэрыхуищIыр къызэригъэлъагъуэр. Шэч хэлъкъым: Тхьэм ахъшэр къегъэсэбэп, Абы дзыхь нэхъыбэ хуэтщIу десэн папшIэ; ахъшэращ цIыху куэдым гъэунэхупIэ яхуэхъур. Ди адэр къыдоплъ, ахъшэр къызэрыдгъэсэбэпыр ищIэн папщIэ – дзыхь хуэпщI хъуну цIыхум? Хьисэ Мэссихь жиIащ:

«Ап­хуэдэу щыщыткIэ, дуней мылъкур зефхьэну узыщыгугъ хъун цIыхуу фыщымытамэ, мылъку пэжыр фэ фи IэмыщIэ хэтыт къизы­лъхьэ­нур?»

/Лука 16:11/.

Ар зэрыщыпкъэр я пщIыхьэпIи къыхэхуэркъым куэдым: Зиусхьэным ещIэ ахъшэмрэ гу къабзагъэмрэ зэрызэпыщIар! ЩIым дытетыху ахъшэр къызэрыдгъэсэбэпым елъытащ Зиусхьэным и нэфI къытщыхуэнрэ къытщымыхуэнымрэ. Тхьэм уи гъащIэм къыхуиIэ мурадхэм упэщIэмыувэу пIэрэ уэ ахъшэм узэрыхущыт щIыкIэмкIэ. Тхьэм и нэIэ къыптригъэтыну фхуэфащэ фэ?

Хьисэ Мэссихь жиIащ:

«И тепщэр зыхуейр имыщIэу, тезыр зыхуэ­фащэ Iуэхухэр зылэжьам нэхъ удын мащIэщ къытехуэнур. Куэд зритам куэд къитыжынкIэ щыгугъынущ Тхьэр, зи IэмыщIэ куэд ирилъхьам нэхъ куэдыж­кIэ щыгугъынущ.»

/Лука 12:48/.

ГъащIэр гъэунэхупIэщ, дзыхь къызэрытхуащI тыгъэщ. НэхъыбэкIэ къытхуэупсэху, нэхъыбэкIэ къытщогугъ Зиусхьэныр.

Зэгупсысыпхъэ: гъащIэр гъэунэхупIэщ, дзыхь къызэрытхуащI тыгъэщ.

Зытепсэлъыхьын хуей упщIэхэр:

– Иджыри къэс сытым ебгъэщхьа уи гъащIэр?

– Тхьэм сыткIэ ущигъэунэхуауэ плъытэрэ уи гъащIэ блэкIам?

– Уи гъащIэр шIэрыщIэу къыщIэбдзэжыфатэмэ, мылъыкум узэрыхущытым дауэ зихъуэжынт, убгъэдэлъ псори Тхьэм и тыгъэу плъытэмэ?

 

Абыхэм теухуауэ нэхъыбэ къэпщIэн пфIэфIмэ, лъыгъуазэ  ……  .

 

ГъащIэр чэзущ, пIалъэкIэщ къузэратыр

 

ПIалъэкIэ къалэн къыщащIар игъэзэщIэн щхьэкIэщ цIыхум гъащIэ къыщIритыр.

 

Библием щапхъэ куэдым ущрохьэлIэ гъащIэр зэрыхьэхум, ар зэрыкIэщIым, куэд  зэримыкIунум теухуауэ. Псалъэм папщIэ, гъащIэр ирагъэщхь пшагъуэм, щIэх дыдэ кIуэдыж Iугъуэм. Тхыгъэ ЛъапIэм жеIэ:

«Ведь мы лишь вчерашние и нечего не знаем, наши дни на земле лишь тегнь.»

/Эюб 8:9/.                                                                                            

Мы дунейм тет ди махуэхэр ныбжь лъагъуэм хуэдэщ. ГъащIэр зищIысыр къыбгурыIуэн папщIэ, зыщыбгъэгъупшэ хъунукъым мы щыпкъагъэхэр: япэрауэ, дунейм щыбгъакIуэ гъащIэр кIэщI дыдэщ, псом хуэмыдэу ар мыкIуэдыжыныгъэм ебгъапщэмэ; етIуанэрауэ, мы дунейр ди екIуэлIапIэ хьэхущ. Куэдрэ дытетынукъым дэ мы дунейм, абы къыхэкIкIэ гъащIэм зыкIэрыпщIащэ хъунукъым. Зиусхьэным елъэIу, къыбдэIэпыкъун щхьэкIэ: Тхьэм дауэ къыщыхъурэ щIым щыдгъакIуэ гъащIэр? Даут Тхьэм елъэIуащ зэгуэрым:

 

«Зиусхьэн, къызжеIэ си гъащIэр щызухынур

сыгъащIэ махуэхэм я бжыгъэр зыхуэдизыр,

пIалъэ гъэнэхуа сызэриIэр сыгъащIэ.»

/Уэрэд ЛъапI. 38:5/.

Тхыгъэ ЛъапIэм куэдрэ зэрегъэщхь цIыхум щIым щигъакIуэ гъащIэмрэ хэхэс гъащIэмрэ. НэгъуэщIу жыпIэмэ, мы дунейм дэ щыдиIэкъым игъащIэкIэ дызыщыпсэун хэщIапIэ. ХьэщIапIэ ис хуэдэщ щIым тет цIыхур. А гупсысэр куэд дыдэрэ къыхощ Библием: щIым тет цIыхур, Библием зэрыжиIэмкIэ, хэхэсщ, гъуэгурыкIуэщ, хьэщIэщ.  Даут  жиIащ:

«Сэ дунейм сыщыхьэщIэщ, сфIомыущэху уи унафэхэр.»

/Уэрэд ЛъапI. 118:19/.

Апостол Паули акъылэгъущ абыкIэ:

«ЦIыхухэм я теплъэм емыплъу, цIыху псори зи зэхуэдэ Тхьэм, хэти илэжьам теухуауэ хьэкум щыпкъагъэкIэ тезыщIыхьым, фыщелъэIукIэ, «Уэ Адэ лъапIэ», жывоIэ. Аращи, мы дуней хьэхум щывгъакIуэ зэманыр Тхьэм и фIэлIыкIыр фи гум илъу вгъэкIуэн хуейщ.»

/1 Петр 1:17/

Сэ Калифорнием сыщопсэу, абы цIыху куэд дыдэ къокIуэ, лэжьапIэ лъыхъуэу.

Абыхэм зыщагъэгъупщэркъым  нэгъуэщI щIыпIэ /къэрал/ къызэрикIар.

Ар къыхуадэ абыхэм, пэрыуэгъу ирихьэлIэркъым. Ауэ нэгъуэщI щIыпIэ къикIахэм, хэхэсхэм, Калифорнием къыщынэн, щылэжьэн мурад яIэмэ, тхылъ къыIырахын хуейщ /картэ удзыфэкIэ зэджэр/. А хабзэм сигу къигъэкIаращи, чыристан псоми яIэн хуейщ апхуэдэ «картэ удзыфэ» – уафэм дызэрицIыху щыпкъэм щыхьэт техъуэн щхьэкIэ. Тхьэр зи фIэщ мыхъухэм хуэдэукъым Зиусхьэным и бынхэр дуней гъащIэм зэрыхущытын хуейр.

«А цIыхухэм къалъысыну кIэухыр кIуэдыныгъэр арщ. Я тхьэр я ныбэр арщ, зэрыпагэ Iуэхухэр укIытапIэрщ. Мы дунейм и Iуэхухэм фIэкIа, нэгъуэщIхэм егупсысхэркъым. Дэ ди хэкур уафэрщ. Зиусхьэн Хьисэ Мэссихь, уафэм къехыу, дымы­кIуэ­ду дыкъызэрыригъэлынум дыпоплъэ.»

/Фил. 3:19-20/. Чыристан нэсхэм фIыуэ ящIэ абыхэм я гъащIэр щIым щагъакIуэ  псэуныгъэм къызэримытIасэр.

Абыхэм мыкIуэдыжыныгъуэр къапоплъэ, я лъахэр уафэрщ. Абы шэч зэрыхэмылъыр ди фIэщ хъуа нэужь, мылъкум дин эр къыхуикIыжынукъым. Дунейм къыщыхъу-къыщыщIэ мыхъумыщIагъэхэм дыщехъумэ Зиусхьэным, Абы и нэIэ ттригъэт зэпытщ. Тхьэм фIэфIкъым Абы и бынхэр мылъкум итхьэкъун. Дунейм тетлъагъуэ мылъкум, хъугъуэфIыгъуэхэм дыдахьэхмэ, ар къуаншагъэу къыддилъагъунущ Зиусхьэным. Тхыгъэ ЛъапIэм дыкъыщоджэ:

«Фэ зинэ зыщIэхэм фахуэдэщ. Мы дунейм ныбжьэгъу фыхуэ­хъунри Тхьэм бий фыхуэхъунри зыщ, ар фщIэркъэ фэ? Аращи, дунейм ныбжьэгъу хуэхъуну хуейр Тхьэм и бий хъууэ арщ.» /Екъуб 4:4/

КъызыфIэвгъэщIыт мыпхуэдэ Iуэху къыплъыкъуэкIауэ: уи къэралым и лIыкIуэ къалэныр пи пщэ къралъхьащ, уздагъэкIуэнур уи бий  къэралщ. Абы щыгъуэ хамэбзэр зэбгъэщIэн хуей  хъунут, дауи, уздагъэкIуэ къэралым я хабзэхэм, я культурэм щыгъуазэ зыхуэпщIынут. Уэ ущылIыкIуэкIэ уи бийхэм запыIубдз хъунукъым, уи закъуэ упсэунукъым. Уи пщэ къралъхьа къалэныр фIыуэ бгъэзэщIэн папщIэ, уи бийм уахэт зэпытын хуейщ.

КъызыфIэдгъэщIынщ: зэман докIри, хамэ къэралыр уигу ирохь, апхуэдизкIэ уигу ирохьри, уи хэкум нэхърэ нэхъ къыбощтэ абы ущыпсэун. Ар къэхъумэ, лIыкIуэ узыщIахэм ягу къобгъэнущ, дзыхь къыпхуащIыжынукъым. Уи къэралым и фейдэ зыхэлъ Iуэху блэжьыным и пIэкIэ уи бийм укъыдэщI мэхъу. НэгъуэщIу   жыпIэмэ, епцIыжакIуэ фыхъуащ!

Тхыгъэ ЛъапIэм жеIэ:

«Торэт хабзэр къыщыкIуэм, гуэныхьхэр нэхъ куэд хъуащ. Гуэныхьхэр нэхъ куэд щыхъум, Тхьэм и нэфI щыхуэ­ны­гъэри нэхъ ин хъуащ.»

/2 Кор. 5:20/

Ди жагъуэ зэрыхъущи, чыристану зызыбжыж куэдым ящогъупщэ а щыпкъагъэр. Абыхэм къазэрыгурыIуэращ: дунейм иджыпсту щытеткIэ, аращ я хэщIапIэр, я лъапсэр. Ар щыуагъэщ, щыуагъэшхуэщ! Апостол Петрэ дегъэIущ:

«ФIыуэ слъагъухэ, фэ, хамэу икIи мы дунейм хэхэсу щыпсэу­хэм, хъуэпсэныгъэ Iейуэ фи псэхэм къыпэувхэм пэIэщIэ зыфщIыну сыны­волъэIу.»

/1 Пет. 2:11/.

Зиусхьэным гу лъыдегъатэ ди щхьэр абыкIэ дгъэфI зэрымыхъунум: дунейр хьэхущ, ар IэрыкI-Iэрыхьэщ. Зэратхыгъащи:

«Мы дунейм и хуэIуэхущIэхэр а Iуэхухэм хэмытыщэм хуэдэ ирехъу; сыт щхьэкIэ жыпIэмэ мы дунейм и щытыкIэм зызэблихъуурэ и кIэм нос.»

/1 Кор. 7: 31/.

ЛIэщIыгъуэ зыбжанэ хъуауэ зэрыпсэуам нэхърэ нэхъ псэукIэфI яIэщ нобэ цIыхухэм. Гулъытэ щыщIэркъым ахэр, я нэгуи зрагъэужьыф. Ауэ ахэр зыми щыщкъым мыкIуэдыжыныгъуэм къащыпэплъэм елъытауэ. НэхъыфIыжщ дэ къытпэплъэр!

«Апхуэдэу цIыхухэм нэкIэ ялъагъу Iуэхухэм деплъыркъым, атIэ нэкIэ ямылъагъу Iуэхухэрщ дызэплъыр. Сыт щхьэкIэ жыпIэмэ нэкIэ ялъагъу Iуэхухэр кIуэ­дыжынущ, ауэ нэкIэ ямылъагъу Iуэхухэр кIуэдыжынукъым. »

/2 Кор. 4:18/

Чыристанхэм я гъащIэр зэпымыууэ щахьынукъым мы дунейм,  аращ ахэр гугъуехьхэмрэ гуауэхэмрэ щIыщымыщIэр. Абы щыгъуазэ дещI Тхьэм и щэхухэм: дэ къытщохъу Абы дыкъызэригъэгугъэхэр дымылъагъун, ди тхьэ лъэIухэр псыхэкIуадэ хъууэ, захуагъэ къыткIэлъызэримыхьэу. Iуэхур зыIутыращ: мыбы, щIым, Зиусхьэным къытхуимурад псори гъэзэщIа щыхъуркъым.

Гуныкъуэгъуэ дыщыщIэнукъым дэ дыпсэуху – аращ Тхьэм зэриухар, дигу зэгъауэ тлъагъунукъым, мыкIуэдыжыныгъэр къытлъэмыIэсауэ. ДызыщIэхъуэпс насып псори къыщыдэуэлIэнукъым мы щIым, ахэр ди натIэ щIэхъун щхьэусыгъуи щыIэкъым мы дуней дызытетым. Дэ гъащIэ нэхъыфIым дыкъыхуигъэщIащ!

Ныджэм къытридзэмэ, абы щыгуфIыкIынукъым бдзэжьейр, псым  хэсын щхьэкIэщ ар Зиусхьэным къыщIигъэщIар. Бгъэми игу хэщIынущ, ямыгъэлъатэмэ. Чыристанми игу зэгъэнукъым щIым щигъакIуэ гъащIэмкIэ, сыту жыпIэмэ ар мыкIуэдыжыныгъэм къыхуигъэщIащи.

ЩIым щигъакIуэ гъащIэмкIэ цIыхум пIалъэкIэ кърата къалэныр зэригъэзащIэр къыдгурыIуэмэ, абы ди дунейеплъыкIэр зэблихъунущ. Мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхугъуэ гуэр блэжьын щыщIэбдзэм деж нэхъапэр асыхьэтыпцIэм узыхуэны-къуэракъым, атIэ мыкIуэдыжыныгъэм ухуэзышэнуращ. К.С.Льюис гу лъитэгъащ зэгуэрым: « Мы мыкIуэдыжыну щымыеьэ мыхьэнэ, ар къыпщхьэпэнукъым».  Библием жеIэ: «Апхуэдэу цIыхухэм нэкIэ ялъагъу Iуэхухэм деплъыркъым, атIэ нэкIэ ямылъагъу Iуэхухэрщ дызэплъыр. Сыт щхьэкIэ жыпIэмэ нэкIэ ялъагъу Iуэхухэр кIуэ­дыжынущ, ауэ нэкIэ ямылъагъу Iуэхухэр кIуэдыжынукъым.»

/2. Кор.4:18/.

Щыуагъэщ Зиусхьэным цIыхур тыншыгъуэм, псэукIэфIым къыхуигъэщIауэ плъытэныр. «ГъащIэфIкIэ дыкъыщигъэгугъэм Тхьэм  зи гугъу ищIар мылъкукъым, ахъшэкъым, къинэмыщI фIыгъуэ гуэркъым. ГъащIэ тыншыгъуэракъым Зиусхьэным дыкъызыхуигъэщIар. Зиусхьэным и нэIэ зытетыр нобэрей гъащIэ тыншыракъым, Абы зи гугъу ищIар пщэдей  къытпэплъэращ. Зыщомыгъэгъупщэ: щIым щыдгъакIуэ гъащIэр мыкIуэдыжыныгъэм дежкIэ гъэунэхупIэ къудейуэ аращ.

Апостол Паул Тхьэм хуэпэжащ, ауэ хунэсакъым. УмэхъакIуэ Иуани хуэпэжащ Зиусхьэным, ауэ абы и щхьэр паупщIащ! ФIэщхъуныгъэ зиIэ цIыху мелуанхэр  яукIащ, я лъапсэр яфIэкIуэдащ, зыри къащехъулIакъым мы дунейм. Ауэ абыхэм гъащIэ мыкIуэдыжыныр я натIэ хъуащ!

Тхьэм дежкIэ нэхъыщхьэр щIым фIыгъуэ щызэбгъэхъулIэныракъым, е тепщэ узэрыхъунуракъым. Абы фIыгъуэ зригъэуалIэр щIылъэ гъащIэм пIалъэ зэриIэр къызыгурыIуэхэращ, Зиусхьэным хуэжыIэщIэхэрщ, Абы хуэлажьэхэращ, ахэращ Ар тыгъэ лъапIэкIэ зыхуэупсэри. Апхуэдэ цIыхухэм щхьэкIэ Библием жеIэ:

«Мы цIыху псори фIэщхъуныгъэ яIэу лIащ. Тхьэм къызэри­гъэгугъа Iуэхухэр ягъуэтакъым, ауэ жыжьэу ахэр ялъагъури щыгуфIыкIащ. «Мы дунейм хамэу икIи хэхэсу дытетщ», жаIащ абыхэм. Апхуэдэу жызыIэхэм я къэрал пэжым зэрылъы­­хъуэр къагъэнахуэ. Я гум илъу щытар къэралу зэрыкIыжар аратэмэ, ягъэзэжыну Iэмал яIэнт.»

/Евр. 11:13,16/

Дунейм пIалъэкIэ тетыныр цIыхум тхыдэ хуэхъуркъым. Уафэращ дэ тхыдэ гъуэзэджэ къыщытпэплъэр, ар ди нэгу щIигъэкIынущ Зиусхьэным.

Хъыбар гуэр къаIуэтэж: зи ныбжь хэкIуэта узэщIакIуэ гуэр, и пIалъэр къыщысым, Америкэм кIуэжащ, ар зэрыс кхъухьым исащ  Америкэм и президентри. Нэсыжа нэужь, абы къыпежьащ цIыху куэдыкIей, президентыр ирагъэблэгъэжащ, псори къыщыгуфIыкIащ абы, Iэгу къыхуеуащ, бжьамийр ягъэджащ. УзэщIакIуэм гу къылъатакъым, зыри къыпежьакъым, бжьамии хуагъэджакъым, Iэгуи къыхуеуакъым. Ар и жагъуэ хъури, узэщIакIуэр Тхьэм хуэтхьэусыхащ. Зиусхьэныр къедэхэщIащ абы: «Си бын щIасэ, уэ уи унэм укъыихьэжакъым иджыри!»

ЦIыхур уэгум зэрихьэжыххэу, къыхокIиикI: «Iуэху жьгъейхэм апхуэдиз зэман щхьэ тезгъэкIуэда? Сыт абы щыгъуэ сызэгупсысар?  Дуней хьэхум си къарури, си зэманри, си гуащIэри щхьэ щызгъэкIуэда? ПсыхэкIуадэ хъуакъэ а псори!»

ГъащIэр къыщыптехьэлъэм деж уи гур зэщоуэ, уи щхьэм ирожэ ар: узытетар гъуэгу захуэ, Хьисэ Мэссихь и ужь уиува нэужь? АбыкIэ узэупщIыжмэ, уигу къэгъэкIыж уи унэ иджыри узэримыхьэжар! Зыщумыгъэгъупщэ: улIа нэужькъым уи унэм ущикIыр, абы щыгъуэщ уи унэ щыпкъэм ущихьэжыр.

Зэгупсысыпхъэ: цIыхум пIалъэкIэ кърата къалэнщ гъащIэр.

Зытепсэлъыхьыпхъэ:

– ЦIыхумрэ Тхьэмрэ яку дэлъ зэхущытыкIэр псом нэхърэ нэхъапэмэ, сыт хуэдэ мыхьэнэ щиIэ абы уи гъащIэм, тыншыгъуэм, дунейр зэрыбгъакIуэ щIыкIэм?

–  Тхьэм игъэнэхъапэр цIыхур узэщIыныращ, абы и тыншыгъуэракъым – гугъу уехьрэ абы щхьэкIэ?

–   Уи цIыху нэIуасэхэм яхэт мыкIуэдыжыныгъэр егъэзыпIэ зыхуэхъуахэр? Сыт хуэдэ чэнджэщ къуахьэлIэнт абыхэм, ар яхузэфIэкIыну щытатэмэ?

Абы теухуауэ нэхъыбэ къэпщIэну ухуеймэ, лъыгъуазэ …

 

 

Дуней гъунапкъэншэм и щхьэусыгъуэр

 

Дуней псор щIыщыIэр Тхьэм и лъапIэныгъэщ.

ЦIыхухэр ауэ сытми къигъэщIакъым Зиусхьэным, ахэр къыщIигъэщIар Абы и цIэр ягъэлъэпIэн щхьэкIэщ. Дуней гъунапкъэншэм и мурадыр зыхуэунэтIар Тхьэм и щIыхьырщ. Аращ псоми хэкIыпIэ яхуэхъуар, цIыху гъащIэри хэту. Езым и щIыхьым щхьэкIэ къигъэщIащ Тхьэм дуней гъунапкъэншэр. Зыри щыIэкъым Абы и цIэ лъапIэм емыпхауэ.

Тхьэм и щIыхь – сыт ар зищIысыр? Ар Езы Зиусхьэныращ. Езым и щыIэкIэращ. Езым и лъэщыгъуэращ.

СыткIэ къэнахуэрэ Тхьэм и щIыхьыр? Уи хъуреягъкIэ зыщыплъыхьыт. Плъагъу псоми къыщонахуэ Зиусхьэным и щIыхьыр. Ар хыдолъагъуэ щIыр зыгъэнщI псоми, Щыхулъагъуэ щэджащэми, нэху щыгъуэми, дыгъэ къухьэгъуэми, толъкъун уалъэхэми, гъэ зэблэкIыгъуэхэми. Къэхъугъэ псоми ягъэлъапIэ езыхэр КъэзыгъэщIар. И хъуреягъкIэ зиплъыхь къудеймэ, Зиусхьэным теухуауэ куэд къищIэфынущ цIыхум. Дунейм дэнэкIи щыдолъагъу ди Тхьэр  зэрылъэщри зэрыIущри, Абы  псори зэрызэтригъэувар, зэрызэригъэкIуар. Тхыгъэ ЛъапIэм дыкъыщоджэ:

«Тхьэм и щIыхьыр яIэт уафэхэм,

и IэщIагъэм и хъыбар еIуатэ уафэлъащIэм.

Тхьэм и щIыхьыр зы махуэм

адрей махуэм лъегъэIэс,

зы жэщым адрей жэщым

ирегъащIэ Тхьэм и хъыбар.»

/Уэрэд ЛъапI. 18:2/

 

ТлъагъункIэ хъуну езы Тхьэр? ЦIыхур къызэригъэщI лъандэрэ щыгъуазэщ Тхьэм и щIыхьыр зэрыгъунапкъэншэм – дунейм и тхыдэ кIыхьым щынэрылъагъущ ар. Тхьэм езым и Къуэр, Хьисэ Мэссихь, лIыкIуэ къытхуищIащ, Ар зыхуэдэр къыдигъэщIащ апхуэдэ щIыкIэкIэ. Зэратхыгъащи:

«Пасэ зэманым Тхьэр бегъымбархэм я жьэкIэ куэдрэ икIи зэмы­лIэужьыгъуэу ди адэжьхэм къепсалъэу щытащ. Ауэ мы зэманым, мы дунейм и иужьрей дыдэ махуэхэм, Тхьэр и Къуэм и жьэкIэ дэ къыдэ­псэлъащ. Тхьэм Iуэху псори и Къуэм и IыхьэфI хъуну игъэуващ, абыи дунейр къригъэгъэщIащ. 3Тхьэм и щIыхьышхуэм и нэхур и Къуэм къыбгъэдэкIыу къыттопсэ; и Къуэм и щытыкIэр Тхьэм и щытыкIэм хуэдабзэщ, лъэкIыны­гъэ­шхуэ зиIэ и псалъэмкIэ щыIэ псори щегъэIэ; абы и Къуэм цIыхухэм ягухэм гуэ­ныхьхэр зэрыригъэкъэбзыкIыжын гъуэгу къахуигъэпсащ, уафэ­ми дэкIуеижри, тепщэныгъэшхуэ псори зиIэ Тхьэм и ижьыра­бгъум­кIэ бгъэдэтIысхьащ.»

/Евр. 1:1-3/

Хьисэ Мэссихь жиIащ: «Сэ дунейм сринэхущ» /Ин. 8:12/. Хьисэ Мэссихь лIыкIуэ къищIри, Тхьэм зыкъыдигъэцIыхуащ, зыкъыдигъэлъэгъуащ. КъегъэлакIуэм теухуауэ Тхыгъэ ЛъапIэм дыкъыщоджэ: «Ар Тхьэм и щIыхьышхуэм инэхъурш.» Хьисэ Мэссихь дунейм къытемыхьатэмэ, Тхьэм и теплъэкIэ зыхуэдэр тщIэнутэкъым, Мэссихь  къызэрытхуэкIуэрэ абы дыщIэуп-щIэжыркъым, нэрылъагъу тщыхъуащи. Мэссихь мыхъуатэмэ, абы хэтщIыкIынур зы мащIэ тIэкIут, нобэ тщIэм еплъытмэ. КъегъэлакIуэр къыщIытхуэкIIар Тхьэм и щIыхьыр щызу тлъагъун щхьэкIэщ. ХъыбарыфIыр щыхьэт тохъуэ:

«А Псалъэр цIыху хъуащ, икIи къытхэтащ. Абы и щIыхьы­шхуэри тлъэгъуащ. Ар Адэ лъапIэм и Къуэ закъуэм и щIыхьышхуэр арщ. НэфI щыхуэныгъэрэ щыпкъагъэрэ абы игу илъу щытащ.»

/Иуан 1:14/.

Тхьэращ цIыхухэр къэзыгъэщIар, абы щхьэкIэ фIыщIэ хуэтщIын  хуейщ ДыкъэзыгъэщIам, дыщIэпсэун хуейр Абы и щIхьыр дгъэбэгъуэн, дгъэлъэпIэн щхьэкIэщ. Сыт щхьэкIэ? Ар Тхьэм хуэфащэщи, аращ! Тхьэм и нэIэ ттригъэкIыркъым дэ, фIыгъуэщ къытхуищIэу хъуар, абы щхьэкIэ фIыщIэ хуэтщIын хуейщ игъащIэкIэ. Дуней гъунапкъэншэр зыухуам, къэзыгъэщIам а дуней гъунапкъэншэм щыIэ щIыхьыр псори къылъос Абы. Библием дыкъыщоджэ:

«Уэ, ди Зиусхьэн, щIыхьышхуэри, лъытэныгъэшхуэри, лъэкIыныгъэшхуэри зыхуэфащэр уэращ,  сыт щхьэкэ жыпIэмэ псорb къэзыгъэщIар уэращ. Уэ уфэигъуэти, ахэр къэхъури, гъащIэ яIэ хъуащ.»

/Апок. 4:11/.

Тхьэм къигъэщIахэм щыщу Абы хуэфащэ щIыхь хуэзымыщIыр мэлыIыч кIуэдахэмрэ дэрэщ. Ар гуэныхьышхуэщ акъыл зиIэ цIыхум дежкIэ. Ар къызыхэкIыр: гуэныхьщIакIуэхэм Зиусхьэныракъым ягъэлъапIэр, нэгъуэщI гуэрщ. Тхьэм дыпэщIэувауэ аращ абы къикIыр, нэгъуэщIу жыпIэмэ, гуэныхьыращ шейтIанри цIыху лъэпкъри зэгуэр  зытекIуэдар. Абы лъандэрэ цIыхум езым и цIэр нэхъ егъэлъапIэ Тхьэм и цIэм нэхърэ. Аращ щIыжаIэр:

«Сыт щхьэкIэ жыпIэмэ цIыху псоми гуэныхь ящIащ, Тхьэм и деж къикI щIыхьышхуэмкIи Iыхьэ яIэкъым.»

/Рим.3:23/.

Зиусхьэным хуэфащэ щIыхь хуащIыркъым цIыхухэм. Ар гуэныхьышхуэщ, гъащIэм щыдлэжь щыуагъэхэм я нэхъ ин дыдэщ. Тхьэм хуэфащэ пщIэ хуэщIыныр ди къалэн лъапIэщ фIэщхъуныгъэ зиIэ цIыху псоми. Апхуэдэхэм щхьэкIэ Зиусхьэным жиIащ: ахэр

«каждого кто называется Моим именем, кого Я сотворил для славы Моей, образовал и устроил.…».

Ешайа 43:7

Абы къыхэкIкIэ Тхьэр гъэлъэпIэныр ди мурад нэхъыщхьэ хъун хуейщ.

И Адэм зыхуигъазэри Хьисэ Мэссихь жиIащ:

«Злэжьын щхьэкIэ сипщэ къиплъхьа Iуэхухэр згъэзащIэурэ уэ уи щIыхьышхуэр дунейм и цIыхухэм езгъэ­лъэгъуащ.»

/Иуан17:4/.

НэгъуэщIу жыпIэмэ, Тхьэм дунейм къыхуимурадхэр игъэзащIэурэ КъегъэлакIуэм и Адэм хуэфащэ пщIэ хуищIащ. Ар тлъэкIынущ дэри, апхуэдэ къалэн ди пщэ дэлъщ. Тхьэм къигъэщIа дэтхэнэми егъэзащIэ Зиусхьэным къыхуимурадхэр, ар хузэфIэкIмэ, ДыкъэзыгъэщIар егъэлъапIэ цIыхум. Бзурэ пэт щыгъупщэркъым къалэн зэриIэр: абы къыщIилъэтыхьри, щIэбзэрабзэри, абгъуэ щIищIри КъэзыгъэщIар игъэлъэпIэн щхьэкIэщ. Ардыдэращ хъумпIэцIэджми гъуэ щIищIыр. ЦIыхуракъэ псом нэхърэ нэхъапэ Тхьэм лъапIэныгъэ езыхын хуейр!

«ГъащIэ унэтIыпIэхэр» тхылъым щыгъуазэ дыщохъу Зиусхьэным дэрэ папщIэ игъэбелджыла мурадитхум. Си гуапэ хъунут, а тхылъыр къэбгъуэтрэ уеджатэмэ. Сэ кIэщI дыдэущ абыхэм иджыпстукIэ сызэрытепсэлъыхьыфынур.

1/ ЦIыхум Тхьэр егъэлъапIэ Абы хуиIэ фIэщхъуныгъэмрэ лъагъуныгъэмрэкIэ. Чыристаным и гъащIIэмкIэ къыпэщылъ мурадхэм я нэхъапэщ ар, абы Зиусхьэным зыхуэгъэщхъыныгъэкIэ йоджэ. ЩIым дытетыху, ар ди къалэн нэхъыщхьэщ. Тхыгъэ ЛъапIэм дигу къегъэкIыж:

«Сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, «щIэныгъэ диIэщ», зыхужаIэжурэ цIыху гуэрхэр фIэщхъуныгъэм и гъуэгум текIащ.»

/1 Тим. 6:21/

ГъащIэм теухуауэ куэд дыдэ зэхищIыкIагъэнкIэ мэхъу цIыхум, ауэ абы Тхьэр зэхимыщIыкIамэ, нэхъыщхьэ дыдэр IэщIэгъупщыкIауэ аращ – езыр щIым къыщIытехьар.

Зиусхьэныр гъэлъэпIэныр куэдкIэ нэхъ къалэн инщ члисэм укIуэн нэхърэ. Тхьэр бгъэлъапIэмэ, уи псэукIэри ефIэкIуэнущ, Абы гъунэгъу ухуэхъунущ, фIыуэ плъагъунущ, ухуэлэжьэнущ. Тхьэр дгъэлъапIэмэ, ди гуфIэгъуэщ дэ, ди дэрэжэгъуэщ! К.С. Льюис итхащ: «Тхьэр щыдгъэлъапIэкIэ къыдотэ, фIыгъуэ къызэрыдэуэлIэным дыхуреджэ». ЦIыхум и гъащIэр Тхьэр гъэлъэпIэным хуиунэтIмэ, абы сыт хуэдэ Iуэхури къохъулIэ. Библием Iущыгъэ къытхелъхьэ: «Фи Iэпкълъэпкъым и пкъыгъуэхэм гуэныхь ящIэну бза­джа­гъэм и Iэщэхэм яхуэдэ фымыгъэхъу, лIахэм къахэтэджы­кIыжа цIы­ху­хэ­м фахуэдэу Тхьэм и IэмыщIэ зифлъхьэ. Фэ фи Iэпкълъэпкъым щыщ пкъыгъуэхэри щыпкъагъэм и Iэщэхэм яхуэдэу Тхьэм хуэвунэтI.» /Рим 6:13/

Ар япэ мурадыращи, зэдгъэхъулIэху, адрей мурадиплIым дыхунэсынукъым.

2/ Мэссихь къуэш, шыпхъу къыхуищIахэм яхуиIэ лъагъуныгъэмкIэ цIыхум Тхьэр егъэлъапIэ. ДызыщIэкъун хуей етIуанэ мурадыр чыристанхэр гъунэгъу, благъэ зэхуэщIынырщ. Абы мыкIуэдыжыныгъэм дыхуегъэхьэзыр, мыкIуэдыжыныгъэращ Хьисэ Мэссихь гъуазэ щытхуэхъунур, Абы пыщIэныгъэ телъыджэ щыхудиIэнур.

ЦIыхум и гъащIэр Хьисэ Мэссихь и IэмыщIэм ирилъхьэмэ, ар Тхьэм и унагъуэм щыщ мэхъу. ГъащIэщIэ телъыджэкIэ Тхьэр къыдэтэнущ, Мэссихь и IэмыщIэ зитлъхьа нэужь. МыкIуэдыжыныгъэр натIэ яхуэхъун и пэ чыристанхэр есэн хуейщ я гъунэгъухэр фIыуэ ялъагъуу. Апостол Иуан жиIащ:

«Мусэ бегъымбарым губгъуэ нэщIым блэр зэрыщиIэтыгъам хуэдэу, ЦIыху Лъэпкъым и Къуэри цIыхухэм яIэтын хуейщ.»

/1 Иуан 3:14/.

Аращи, лъагъуныгъэ иIэн хуейщ чыристаным щIым щытетым щегъэжьауэ. Абы и лъэныкъуэкIэ псоми щапхъэ тхуэхъун хуейщ езы Зиусхьэныр: Ар езыр лъагъуныгъэщ, зыхуейр и бынхэр езым кIэлъыкIуэнырщ, Ар ямыгъэгъуэщэнырщ. Абы къыхэкIкIэ цIыхур дунейм щытетми хъун хуейщ Тхьэм и унагъуэм щыщ. Я щхьэ закъуэкIэ яхуэгъэзэщIэнукъым чыристанхэм Зиусхьэным и етIуанэ мурадыр. Зыр зым дыхуэныкъуэщ дэ – апхуэдэущ Тхьэм дыкъызэригъэщIар. Ар дэнэ къэна, Хьисэ Мэссихь жиIащ ар зылъытэхэр зэрыIыгъмэ, зэфIэмыкIуэдмэ, КъегъэлакIуэм нэхъ гъунэгъу, благъэ зэрыхуэхъур:

 «УнафэщIэ фхузощI: ФIыуэ фызэры-лъагъу. Сэ фIыуэ фызэ­рыс­лъагъум хуэдэу, фэри фIыуэ фызэрылъагъу. ФIыуэ фызэ­ры­лъагъумэ, фэ си гъуэгу фызэрырикIуэр цIыху псоми ящIэнущ.» /Иуан 13:34-35/.

 

3/ Мэссихь щапхъэ трихмэ, Абы ещхь зэрыхъуным щIэкъумэ, цIыхум Тхьэр егъэлъапIэ. Тхьэм и унагъуэм ди псэр щыкъабзэмэ, Зиусхьэныр хуейщ ди фIэщхъуныгъэм зиужьыну, зиузэщIыну. Абы къикIращи, и гупсысэхэмкIи, и гурыщIэкIи, и IуэхущIафэхэмкIи цIыхур дэплъеин хуейщ Хьисэ Мэссихь, Абы щапхъэ трихын хуейщ. А гъуэгу захуэм дытетурэ дыкIуэтэху, Тхьэр нэхъри дгъэлъэпIэнущ. Тхыгъэ ЛъапIэм жеIэ:

«Дэ псоми, зи нэгу щIэмыIуфауэ, Зиусхьэным и щIыхьышхуэм, гъуджэм иплъэ хуэдэ еплъхэм, нэхъ щIы­хьы­шхуэ диIэ хъу зэпыту, езым хуэдэ дыхъуурэ, зэпымыууэ зыдохъуэж. А псори къызыбгъэдэкIыр Зиусхьэным и Псэ ЛъапIэр арщ.»

/2 Кор. 3:18/.

Тхьэм цIыхум гъащIэщIэ кърет, Зиусхьэн хуэхъун щхьэкIэ абы Хьисэ Мэссихь къригъэблагъэмэ. Абдеж дыдэм щыщIэдзауэ мыкIуэдыжыныгъэр унапIэ хуэхъуху, цIыхум и гур хегъахъуэ Тхьэм, ар игъэкъабзэурэ, зригъэхъуэжурэ. Зэратхыгъащи:

 

«Абы щы­гъуэ нэхъыфIыр зыхуэдэр зэхэфщIыкIын флъэкIынущ, фигу­ри къабзэу, зыми фызэригъэкъуэншэн лъэпкъ щымыIэу, Мэссихь дунейм къыщыкIуэжыну махуэм фрихьэлIэнущ. Апхуэдэу щыпкъагъэм фIыгъуэу къыпэкIуэр Хьисэ Мэссихь фи гум быдэу кърилъ­хьэнущ, цIыхухэм Тхьэм щIыхьышхуэ хуащIын икIи ар ягъэ­лъэпIэн щхьэкIэ.»

/Фил.1:10-11/.

Абы щыгъуэми дызэриузэщIын Iэмал куэд къегъэсэбэп Зиусхьэным: Библиер, нэгъуэщI цIыхухэр щыхьэт къещI, зэманым еблэркъым, лъэбакъуэ дапщэ тчымэ, къыткIэлъоплъ.

4/ ЦIыхум Тхьэр егъэлъапIэ нэгъуэщI цIыхухэм щадэIэпыкъун  деж. Абыи мыхьэнэ иIэщ мыкIуэдыжыныгъэм хьэзыр дыхуэхъунымкIэ. Къела псоми уафэм щыхуэлэжьэнущ.  Зиусхьэным, абы къыхэкIкIэ щIым дыщытетым дежи ди Iэпкълъэпкъыр щIэдгъалIэ хъунукъым, жаныгъэ тхэлъын хуейщ, уафэм къыщытпэплъэ ди къалэн нэхъыщхьэм дунейм дытетыху десэн щхьэкIэ. Зиусхьэным дыхуэлэжьэфын щхьэкIэ. Ар иджыпсту тлъагъуркъым. Дызыхэт цIыхухэм / ахэр нобэ долъагъу/ гулъытэ яхуэтщIын хуейуэ къыттохуэ. Ар зэрытхузэфIэкIын зэчийкIэ къыдэтащ Тхьэр дэ тщыщ дэтхэнэми.

   ЦIыхур къыщигъэщIым Зиусхьэныр абы зэфIэкIкIэ, зэчийкIэ, жэрдэмкIэ къыщIетар а псомкIи Тхьэм хуэлэжьэн щхьэкIэщ. Абы къыхэкIкIэ цIыху гъащIэм и еплIанэрей мурадым хуэлэжьэнкIэ йоджэ Библиер. Куэдым зэрагугъэм хуэмыдэу, Тхьэм дэтхэнэ цIыхури хуреджэ хуэлэжьэным, абыкIэ къащогугъ Зиусхьэныр,  сыту жыпIэмэ Ар щыгъуазэщ цIыхухэм апхуэдэ зэфIэкI зэраIэм. Уэ уи къалэныращи, узыхураджэр пщIэн хуейщ. АлейкIи ухуриджэркъым Абы хуэлэжьэным – ар щхьэусыгъуэншэкъым.

И щхьэ закъуэм къыхуигъэсэбэпын папщIэкIэкъым Тхьэм апхуэдэ зэфIэкI цIыхум къыщIритыр. ТхузэфIэкI псомкIи дыхуэлэжьэн хуейщ адрей цIыхухэм. Абыхэми яхузэфIэкIымкIэ къытхуэлэжьэн хуейщ дэ. Тхьэм и Псалъэр щыхьэт тохъуэ:

 

«Тхьэм и нэфI къыфщыхуэу лъэкIыныгъэ Iэджэу  фи Iэм кърилъхьам ирикъуу фрилажьэурэ,  Тхьэм хэти и Iэм кърилъхьа лъэкIыныгъэхэмкIэ и сэбэп  адрейхэм ярыре­гъэкIыж. Псалъэ жызыIэм Тхьэм  деж къикI псалъэхэр къыжреIэж. Зи сэбэп цIыхухэм езыгъэкIым Тхьэм къару къри­тымкIэ и сэбэп ирегъэкI. Ар фщIэмэ, Хьисэ Мэссихь фи гум зэрилъым щхьэкIэ фщIэ псомкIэ цIыхухэм Тхьэм щIыхь хуе­вгъэ­­щIынущ. МыкIуэ­дыжын щIыхьышхуэри лъэкIыныгъэ­шхуэ­ри абы ейщ. Iэмин.»

/1 Пет. 4:10-11/.

 

 

5/ ЦIыхум Тхьэр егъэлъапIэ Абы и гугъу адрей цIыхухэм щахуищIым деж. Тхьэр хуейкъым Абы и лъагъуныгъэмрэ цIыхум къыхуиIэ мурад мыкIуэдыжьымрэ щIэуфауэ щытыну. Щыпкъагъэр зэхэтщIыкIа нэужь, ар адрей цIыхухэм ящыдмыбзыщIынкIэ къытщогугъ Зиусхьэныр. Абы пIалъэ къыхэдгъэкI хъунукъым. Чыристаным пщIэшхуэ къыхуищIащ Тхьэм – адрей цIыхухэри Хьисэ Мэссихь благъэ хуищIыну, гъащIэмкIэ и мурадхэр адрейхэми захригъэщIыкIыну, гъащIэ мыкIуэдыжьыным ахэр хуигъэхьэзырыну. Зэратхыгъащи:

«Мы псори къыщIэхъуар фи фIагъ къыхэкIын щхьэ­кIэщ. Апхуэдэу цIыху нэхъыбэм Тхьэм и нэфI щыхуэныгъэр къалъэIэсыху, цIыху нэхъыбэм абы фIыщIэ хуащIынущ, и щIыхьышхуэр нэхъ къагъэлъагъуэурэ.»

/2 Кор. 4:15/.

Зиусхьэныр игъэлъапIэурэ псэун щхьэкIэ, япэ иригъэщу щыта IуэхущIафэхэр ихъуэжын хуейщ цIыхум, махуэр зэригъакIуэ щIыкIэм зригъэхъуэжын хуейщ, нэгъуэщI Iэджи  илэжьыпхъэщ. А псом гугъу дехьынкIэ мэхъу цIыхур, ар гъуэгу тыншкъым, абы гугъу щехьащ уеблэмэ

 

Езы КъегъэлакIуэ Хьисэ, ар гъэунэхупIэ хуэхъуащ Абы. Голгофэ зэрыщалIынур ищIэрти, Мэссихь мыпхуэдэ псалъэхэмкIэ Тхьэм елъэIуащ:

«– Иджы согузавэ. Сыт къыжысIэнур? Си Адэ, мы гугъуехьым сыхэхыж жысIэн? Хьэуэ, мы гугъуехьыр сшэчын щхьэкIэщ дунейм сыкъыщIэкIуар. Си Адэ, уи цIэм и щIыхьышхуэр цIыхухэм егъэлъагъу.

    Хьисэ ар щыжиIэм, уафэм макъ къиIукIащ:

    – Си цIэм и щIыхьышхуэр цIыхухэм езгъэлъэгъуащ, дяпэкIи езгъэ-лъагъунущ.»

/Иуан 12:27-28/.

ХэплъапIэ ихуат Хьисэ Мэссихь. Абы Тхьэм и мурадыр, игъэзэщIэн е зэщIэкIуэжын хуейт. Тхьэм и мурадыр игъэзащIэмэ, абыкIэ игъэлъапIэрт Ар. Уэ уи щхьэм ухуэпсэужынкIэ Iэмал уогъуэт нобэ, тыншыпIэ уисщ, узыхуэныкъуэ щыIэкъым. Ауэ Зиусхьэным уэ ухуреджэ Тхьэр бгъэлъэпIэным, абы щхьэкIэ къотэнущ Ар – тыгъэ мыкIуэдыжынщ узыпигъаплъэр. Тхыгъэ ЛъапIэм итщ:

«Зи псэр фIыуэ зы­лъа­гъум и псэр фIэкIуэдынущ, ауэ зи псэр мы дунейм щызылъагъу мыхъум ар игъащIэкIэ щыIэну къригъэлынущ

/Иуан 12:25/.

Зытебубыдэнум и пIалъэр къэсащ. Уи щхьэ закъуэм ухуэпсэужыну хьэмэ уи гъащIэр Тхьэм щхьэузыхь хуэпщIыну – тIум я зыр къыхэпхынумэ, и чэзур къэсащ. Зиусхьэным и ужь уихьэнкIэ уи къарур къомэщIэкI къыпфIэщIынкIэ мэхъу иджыпсту. Абы щхьэкIэ умыгузавэ! Узыхуэныкъуэ псори Тхьэм къуитынущ. Нэхъыщхьэращ къыхэпхынур – Абы ухуэпсэунырщ. Библием  жеIэ:

«Тхьэм и фIэлIыкIыр ди гум илъу дыпсэун щхьэкIэ, дызы­хуэныкъуэ псори Мэссихь Тхьэм и лъэкIыныгъэшхуэкIэ къыди­тащ. Ар щIилэжьар Тхьэуэ зи щIыхьышхуэкIи и фIыгъуэшхуэкIи и бынхэм ящыщ дыхъуну дыкъыхуезыджар зэрытщIэращ.»

/2 Пет. 1:3/.

Ухэдэн и пэкIэ уи упщIэ псоми жэуап ягъуэтынкIэ уи мыгугъэ. УпщIэ гуэрхэр жэуапыншэ пфIэхъунущ уи гъащIэр быухыху. Сэ Мэссихь и ужь ситщ илъэс плIыщIым щIигъуауэ, итIани упщIэ куэд жэуапыншэ сфIэхъуащ, Библием къизджыкIа гуэрхэри схузэхэгъэкIакъым. Ауэ ар зыкIи зэран къысхуэхъуркъым Зиусхьэн Хьисэ Мэссихь гъунэгъу сызэрыхуэхъуам сыщыгуфIыкIынымкIэ. Сэ зыри хэсщIыкIыркъым моторым, ауэ абы щхьэкIэ къэзгъанэркъым автомобилыр зесхуэн. УпщIэ гуэрхэм я жэуапым хущыщIэми, зыгуэрхэр къыгурымыIуэми, дэтхэнэ цIыхуми хузэфIэкIынущ гурэ псэкIэ Хьисэ Мэссихь зыхищIэну.

Тхьэм уэ нобэ укъыхуреджэ Ар бгъэлъапIэурэ укъыщIигъэщIа мурадхэр бгъэзэщIэну, ахэр зэбгъэхъулIэну. Аращ гъащIэ нэскIэ узэджэнур! КъинэмыщIахэр мыхьэнэншэщ, ущIелIэлIэни щыIэкъым.

ГъащIэ нэсым и щIэдзапIэр Зиусхьэн Хьисэ Мэссихь и IэмыщIэ зиплъхьа нэужъщ. Ар иджыри  умыщIамэ, и ужь ихьэ Мэссихь гукIэ къызэрыпщтэным, дзыхь хуэщI Абы. ИтIанэ зэщIа хъунущ пасэрей зызыгъыныгъэр:

«Ауэ ар зыда цIыху псоми, езымкIэ фIэщхъу­ныгъэ зиIэхэм, Тхьэм и бын хъуну хуитыныгъэ къаритащ.»

/Иуанн 1:12/.

Къабыл пщIырэ Тхьэм къыбжиIар?

Япэрауэ, къыбжаIар уи фIэщ пщIын хуейщ. ИпэжыпIэкIэ Тхьэм фIыуэ дыкъелъагъу дэ, дыкъыщIигъэщIар Абы дыхуэлэжьэн щхьэкIэщ – апхуэдэ мурадщ иIар дыкъыщигъэщIым. Зэкъуэхуауэ укъытехьакъым уэ мы дунейм. Мыбы укъыщIэкIуар мыкIуэдыжыныгъэм зыхуэбгъэхьэзырын щхьэкIэщ. Тхьэм илъытэнущ Хьисэ Мэссихь щхьэкIэ блэжьырэр щхьэкIэщ Абы и гъащэр щIитар. Гуэныхь зыпылъ блэжьами, мыхъу-мыщIагъэ пIэщIэщIами, къыпхуигъэгъунущ Абы. Къыпхуигъэгъун щхьэкIэ, елъэIу Зиусхьэным, къару щхьэкIэ елъэIу, уи гъащIэм зебгъэхъуэжын папщIэ. УелъэIумэ, узэрелъэIуар Абы къызэрыпхуищIэнум шэч къытумыхьэ. Ар къыбдэIэпыкъунущ, гуащIи къыпхилъхьэнущ!

ЕтIуанэрауэ, Тхьэм и жэуапыр еувалIэ абы. Езы Хьисэ Мэссихь уи гур кIэрыгъапщIэ, уи Зиусхьэн ирехъу Ар – хуит щIы абыкIэ. Уи Тепщэ, уи КъегъэлакIуэ ирехъу  Ар. Аращ уи гуэныхьхэр птезыхар, и лъы лъапIэр уэр щхьэкIэ игъажэри. Абы къызэрыпхуигъэгъуар зыщумыгъэгъупщэ. Тхьэм уэр папщIэ игъэбелджыла мурадымрэ гъащIэмрэ я мыхьэнэр зыгурыгъаIуэ, ар пхузэфIэкIмэ, уи гур мамыр хъужынущ. Уафэм къикI къарур зыхэщIэ, ар къыпщхьэпэнущ, мы дунейм къыщыпщIэлъ къалэныр бгъэзэщIэн папщIэ. Библием итщ:

«Тхьэм и КъуэмкIэ фIэщхъуныгъэ зиIэм мыкIуэдыжьын гъашIэ

иIэ хъуащ, Къуэм емыдаIуэм мыкIуэдыжьын гъашIэ иIэнукъым, Ехьэм и губжьыр къытехуэнущ абы.»

/Иуан 3:36/.

Мы сатырхэм дэнэ ущеджэми, абы емылъытауэ, уи щхьэр бгъэщхъыным, Тмхьэ уелъэIуным укъыхузоджэ, а тхьэлъэIум унишэсынущ мыкIуэдыжыныгъэм: «Зиусхьэн Хьисэ, си фIэщ уохъу Уэ, си гур пхузэIузох! Си гуэныхьхэр упшыныжын щхьэкIэ, Голгофэ деж зыщебгъэлIащ Уэ – фIыщIэ ин пхузэщI абы папщIэ. Си гъащIэм укъыхыхьэну сынолъэIу Уэ, сынолъэIу укъыздэIэпыкъуну, нэхъ благъэу укъэсцIыхун, си дзыхьыр уэзгъэзын, гурэ псэкIэ фIыуэ услъагъун папщIэ».

ЖеIэ ар Зиусхьэным!

Уи гур Тхьэм иджыпсту хузэIупхамэ, си гуапэу сынохъуэхъу – Абы и унагъуэм щыщ ухъуащ уэ! Нобэ щыщIэдзауэ уэ хьэзыр ухуэхъуащ гъащIэм и мурадымрэ и мыхьэнэмрэ къыбгурыIуэным – ахэр зыгъэбелджылар Езы Зиусхьэныращ. Ар дыдэр яжеIэ уи благъэхэмрэ гъунэгъухэмрэ ящыщ гуэрхэм – укъыхузоджэ абыи!

УкъыщIэупщIэмэ, къыпщхьэпэн тхылъхэр ныпхуезгъэхьынщ сэ, ахэр пщIэншэщ, уасэ щIэптынукъым. Ахэри къыпщхьэпэнущ, зыбузэщIын папщIэ.

Зэгупсысыпхъэ: узыхуэпсэунур уи щхьэра хьэмэ Тхьэра?

Зытепсэлъыхьыпхъэ упщIэхэр:

– Тхьэм уелъэIуа уэ щыгъуазэ узыхуэтщIа псалъэхэмкIэ?

– Уи гур Хьисэ Мэссихь иджыри хузэIуумыхамэ, сыт узэтезыIыгъэр?

– Зиусхьэн Хьисэ Мэссихь и гъуэгум узэрытехьар хэт хуэпIуэтэнт, апхуэдэ гупыж пщIатэмэ? Хэт ебгъэщIэн уи гъащIэм Тхьэм къыхуимурадхэр уи гъуазэ зэрыхъуар, ахэр бгъэзэщIэн зэрыщIэбдзар? АбыкIэ хъыбар егъащIэ цIыху зыбжанэм, абыхэм я цIэхэр тхы.

ЗыузэщIыныгъэм и гъуэгум нэхъыфIу пыпщэн зэрыхъунум ущIэупщIэмэ, лъыгъуазэ … .

 

Тхылъ тыкуэнхэм ущыщIэупщIэ хъунущ Рик Уоррен и тхылъ цIэрыIуэм – «Мурадхэр къыщохъулIэ гъащIэм», ар зытеухуар зэпкърытха темэращ. ИнтернеткIи зыIэрыбгъэхьэ хъунущ а тхылъыр.